Menu
tunell_graa

Anbefaler ny tunnel under Oslofjorden

På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har Atkins og Oslo Economics gjennomført kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredningen (KVU) for kryssing av Oslofjorden. Analysen anbefaler å gå videre med tunnel mellom Moss og Horten.

Vår analyse viser at det er behov for, og samfunnsøkonomisk lønnsomt, å bygge ny fast forbindelse over Oslofjorden. Flere alternativer er vurdert, og vi anbefaler å gå videre med tunnel mellom Moss og Horten som erstatning for dagens ferjeforbindelse.

I tillegg viser våre analyser at en ny bruløsning for rv. 23 er samfunnsøkonomisk lønnsomt gitt en bompengesats på under 60 kroner, men det kan finnes bedre løsninger for rv. 23 i samme trasé som brualternativet. Vi anbefaler også å skrinlegge planene for nytt tunnelløp på dagens Oslofjordtunnel.

Rapporten «Kvalitetssikring av KVU for kryssing av Oslofjorden» blir nå en del av regjeringens beslutningsgrunnlag, og kan lastes ned fra Regjeringens nettsider.