Menu
felleseuropeisk-960x300

Felleseuropeisk satsing på ­infrastruktur og teknologi

Luftrommet over Europa er fylt opp med fly, men EU ønsker seg mer kapasitet og en billigere, bedre strukturert og mer miljøvennlig luftfart. Europeisk og norsk luftfart står med andre ord overfor store endringer på kort og lang sikt.

 

Europeisk flysikringsvirksomhet står overfor omfattende endringsprosesser det neste tiåret, og den viktigste drivkraften er EUs utvikling av et felleseuropeisk luftrom gjennom «Single European Sky» (SES). Lov- og forskriftsregulering, harmonisering og standardisering skal sikre mer effektive løsninger gjennom endret luftroms-organisering og kostnadseffektive operative konsepter som øker ytelses-nivået i det europeiske luftrommet.

Den overordnede målsettingen for SES er at flysikkerheten skal bedres, kapasiteten skal tredobles, flytrafikkens negative inn-virkning på miljøet skal reduseres, og kostnaden per flygning skal reduseres.

– De omfattende endringsprosessene som er iverksatt i europeisk luftfart gjennom «Single European Sky», i kombinasjon med konkurranseutsetting av tårntjeneste, gjør at flysikringstjenesten i Norge vil møte store utfordringer i løpet av det neste tiåret, sier Anders Kirsebom, konstituert direktør flysikring i Avinor.

For å oppnå lufttrafikktjenester som gir rett ytelse innenfor sikkerhet, kapasitet, miljø og kostnadseffektivitet, må organi-sering og operative konsepter endres i kombinasjon med omfattende teknologi-utvikling for understøttende systemer og infrastruktur.

– Vår evne til å fokusere på og utføre de rette aktivitetene, og evnen til å utføre oppgaver på en kostnadseffektiv måte, er avgjørende for fremtiden, presiserer Kirsebom.

Fra nasjonalt til felleseuropeisk

Organisering av luftrommet over Europa har vært fragmentert på grunn av nasjonale grenser. Nå skal et utstrakt samvirke mellom operativ struktur og teknologi på sikt gjøre luftrommet over Europa til én enhet.

– Inntil nå har prinsippet for organiser-ingen vært hver nasjon sitt luftrom.
Med SES får vi ett luftrom uten grenser som ikke hindrer en effektiv trafikkflyt.
I Mellom-Europa er det ekstremt mange overflyvninger, landinger og avganger. For å effektivisere, må landene samarbeide bedre. Dette vil gi større effekter for flyselskapene ved at de kan fly mer direkte, og dermed kortere strekninger. Resul-tatet blir mer kosteffektiv og miljøvennlig luftfart takket være mindre drivstofforbruk, forklarer Kirsebom.

Posisjonerer norsk luftfart

Staten ved Luftfartstilsynet har ansvaret for utarbeidelse av en nasjonal ytelsesplan for flysikringstjenesten. Avinor har bidratt
i planarbeidet med sine forretningsplaner. I første referanseperiode frem til 2014 er det innført en rekke mål innen feltene kostnadseffektivitet, kapasitet, overvåkning, flysikkerhet og miljøresultater. Målene på kapasitet og kosteffektivitet er bindende.

Avinor har igangsatt program «Operativt konsept og ATM-System» for å sikre at -organisasjon, teknologi og prosedyrer er rett sammensatt for å levere lufttrafikk-tjenester som gir rett ytelse innenfor -sikkerhet, kapasitet, miljø og kostnads-effektivitet med det formål å posisjonere Avinor og norsk luftfart i Europa.

Nytt, felles system

Effektiv koordinering og beslutningspro-sesser for de nye SES-konseptene krever at kvalitetssikret informasjon deles mellom alle aktører. I dag blir informasjon behandlet i ulike systemer basert på ulike krav og er ikke tilstrekkelig integrert og tilgjengelig. Det vil derfor innføres et nytt felleseuropeisk informasjonsnettverk hvor sentralisert informasjon legges inn og hentes ut.

– Vi forventer at EU-kommisjonen vil konkretisere ytelsesmålene og øke ambi-sjonsnivået for flysikringstjenestens ytelser i neste referanseperiode (2015 – 2019).

Norge er ett av få land i Europa der flytrafikken øker. Undersøkelser viser at Avinor er blant de beste i Europa på punkt-lighet, selv om sommeren 2012 ikke var tilfredsstillende.

– Avinor driver de 46 lufthavnene og flysikringstjenesten i Norge. Det ligger et betydelig samfunnsansvar i å levere gode og sikre tjenester over hele landet. Vi driver luftart i en kant av verden der det er ekstreme vinterforhold og krevende innflyg-ningsforhold. Å likevel ha den punkt-ligheten vi har, er vi stolte av. Det skal vi fortsette med, lover Kirsebom.