Menu
hogskolen-bergen-960x300

Høgskolen i Bergen

Gjennomføring av detaljprosjektering og bygging

Statsbygg er statens sentrale byggherre, eiendomsforvalter, eiendomsutvikler og rådgiver i bygge- og eiendomssaker. Selskapet skal blant annet tilby gode og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter.

På vegne av Kunnskapsdepartementet (KD) har Statsbygg oppgaven med å forestå utbygging av Høgskolen i Bergen på Kronstad. Samlokalisering av de tre avdelingene ingeniørfag, lærerutdanning og sosial- og helsefag vil gi høgskolen vesentlig reduksjon i arealbruk, bedre faglig gjensidighet og betydelige synergieffekter.

Prosjektet har en arealramme for 51 000 kvm og en kostnadsramme på 2.240 MNOK. Prosjektet skal dessuten ha en høy miljøprofil. Detaljprosjektering startet i 2009 og byggearbeidene ble startet opp i første kvartal 2010. Anlegget skal stå ferdig til studiestart høsten 2014.

Atkins bistår Statsbygg med prosjektledelse, blant annet i form av ledelse av Statsbyggs prosjektorganisasjon.