Menu
Knowledge_Management_resize

Hvordan sørge for at skomakerens barn har de beste skoene?

Noen tanker rundt kompetanseutvikling i et av landets fremste selskaper innenfor prosjektledelse.

Av Magnus Eriksson, Competence Manager i Atkins Norge AS

I Atkins Norge AS har vi siden 1987 levd av å selge vår kompetanse til noen av landets mest kompetente og krevende oppdragsgivere. De forventer ikke bare at vi lever opp til deres standarder men også å lære noe nytt av våre konsulenter. Det har de rett å forvente! For oss betyr det at vi hele tiden må holde oss oppdatert innenfor teknologi- og metodikkutvikling, noe vi gjør både innenfor analysemetodikk og prosjektledelse hvor vi selv bidrar til å utvikle nye metoder.

Hvordan organiserer man kompetanseutvikling i en slik kontekst?

I denne korte artikkelen tenkte jeg peke på fire pilarer i vår tenking:

Lærings- og delingskultur

Allerede når vi rekrutterer nye medarbeidere søker vi etter personer som viser at de er nysgjerrige og ønsker å lære og dele kunnskap med kollegaer og oppdragsgivere. De kandidatene som kommer gjennom nåløyet når vi rekrutterer viser at de har en aktiv holdning til å lære og til å dele noe vi også sjekker i referanseintervjuene.

Vi fostrer lærings -og delingskulturen gjennom å skape en rekke arenaer for kunnskapsdeling og vi oppfordrer hver enkelt konsulent til å delta på kurs og seminarer. I våre halvårlige mål og resultatsamtaler fokuserer vi på både på medarbeiderens egen utvikling og på hvordan den enkelte bidrar til en felles kunnskapsdeling.

Vår gjennomføringsmodell – et team bak hver konsulent

Vår leveransemodell er, hovedsakelig, at våre medarbeidere jobber side ved side med våre oppdragsgivere i deres prosjekter. Det er også der vi lærer og deler. For å gi ytterligere verdi til våre oppdragsgivere og trygghet for medarbeideren i oppdrag etablerer vi et støtteteam bak enhver av våre konsulenter. Teamet bemannes av – kollegaer med erfaring fra lignende prosjekter, ekspertise innenfor relevante områder og erfaring fra den aktuelle oppdragsgiveren. Teamet samles periodevis og etter behov. Modellen er verdsatt av våre oppdragsgivere og av våre medarbeidere, som en av våre aller beste arenaer for kunnskapsdeling.

Individuell utvikling innenfor konsulentrollens fire dimensjoner

I Atkins Norge har vi definert at prosjektledelse favner de fire dimensjonene, Ledelse, Styring, Forretningsforståelse og Innholdskompetanse. 

hyttevindu_kunnskapsdimmensjoner

Ledelse – omfatter teorier og praksis om hvordan man skaper effektive team. Kommunikasjon og motivasjon er kjernetemaer. Lederskapet er ofte forskjellen mellom et vellykket og et mislykket prosjekt. For oss en differensiator og vi bruker mye energi på at våre medarbeidere skal være markedets beste innenfor dette område.

Forretningsforståelse – handler om å forstå prosessene og rammene for våre oppdragsgiveres verdiskaping. For offentlige oppdragsgivere kan det dreie seg om å forstå hvordan politisk styrt virksomhet fungerer, budsjett- og finansieringsprosesser og lover og regler som styrer virksomheten.

Styring – omfatter metodiske rammeverk og verktøy. Det er i denne dimensjonen vi legger sertifiseringer som Prince2, MSP, PMP, Scrum, ITIL, TOGAF, MS Project, Prima Vera etc. For oss er dette en hygienefaktor. Du må kunne dem for å bli en god prosjektleder, men du blir ikke en god prosjektleder bare fordi du fått en sertifisering.

Innholdskompetanse – er den spesifikke fagkompetanse som kreves for å løse oppgavene hos oppdragsgiveren. For oss som bistår oppdragsgivere innenfor Transport, Helse, Byutvikling og Offentlig forvaltning, med prosjekter relatert til både IKT og bygg betyr det spisset utvikling av våre medarbeidere innenfor mange områder. Individuell utvikling og erfaringsdeling fra erfarne kollegaer er nøkkelen for å lykkes.

Vi bruker disse fire dimensjonene for kompetanseutviklingen både på selskapsnivå og for den enkelte medarbeider. Tyngdepunktet i kompetanseutviklingen er ulik for ulike roller. For våre prosjektledere ligger fokus på ledelse, forretningsforståelse og styring i nevnt rekkefølge; mens det for våre fageksperter ligger på Innholdskompetanse.

Competence Areas – våre faglige spydspisser

Atkins Norge er organisert i det vi kaller en «markedsrettet» matrise. Hvert markedsområde har en dedikert leder som jobber tett opp mot markedet og våre oppdragsgivere. Alle våre konsulenter inngår i en felles ressurspool som kan tilbys alle markedsområdene. Vi mener at modellen overlegen andre organiseringsformer når det gjelder kompetanseoverføring mellom ulike bransjer og fleksibilitet for våre oppdragsgivere, samtidig som den gir spennende muligheter til utvikling for våre medarbeidere.

Utfordringen med en slik modell er at den ikke gir de samme mulighetene til å utvikle fagekspertise på samme måte som en linjeorganisasjon med fagavdelinger. Vår måte å møte denne utfordringen er at vi innrettet Comptence Areas (CA). Hvert CA ledes av en erfaren konsulent med spesialinteresse og ekspertise innenfor sitt fagfelt. Alle våre medarbeidere oppfordres til å være med i minst et CA. CAene er ansvarlige for selskapets faglige utvikling innenfor sine respektive områder.

Illustrasjon_Competance_Areas

Våre Competence Areas

Vi mener at vi med denne modellen både kan ivareta fleksibilitet og faglig utvikling og få det beste av to verdener.

Kompetanseutvikling under Coronapandemien?

Faktum er at vi merker at vi kan tilpasse oss situasjonen ganske bra og at kompetanseutviklingen fortsetter. Om ikke som vanlig, så nesten. Gjennom at vi i lang tid har jobbet med verktøy som Skype, Teams, webinarer og e-læring er vi vant til å møtes digitalt. Selvfølgelig blir det ikke helt det samme når vi ikke kan møtes fysisk for å dele og utvikle kompetanse. Men det går forbausende bra og våre konsulenter er kreative til å finne løsninger.

Vi har på ingen måte redusert ambisjonene våre. Kompetanseutvikling skjer hele tiden. Også i vanskelige tider.

Kontakt magnus.eriksson@atkinsglobal.com for mer informasjon

Illustrasjonsfoto fra Shutterstock.com