Menu
Klaus_Schierhackl-960x300

Look to Austria

Lavt utbyggingstempo, høye kostnader og etterslep på vedlikehold er tilbakevendende tema i norsk veidebatt. Nå planlegger regjeringen å etablere et eget selvfinansiert utbyggingsselskap for norske veier, og østerrikske ASFINAG nevnes som ett av forbildene. – Jeg tror det er en god idé for Norge å vurdere vår modell, sier Dr. Klaus Schierhackl til TEMA.

 

Schierhackl er administrerende direktør i ASFINAG (Autobahnen- und Schnellstras- sen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft), et statlig aksjeselskap som siden 1997 har hatt ansvaret for planlegging, finansiering, bygging og vedlikehold av Østerrikes 2178 kilometer motorveier. Selskapet får ingen direkte bevilgninger over statsbudsjettet. Driften er fullfinansiert av inntekter fra veinettet mens utbygginger lånefinansieres. Vedlikehold og bygging utføres av underleverandører, basert på offentlige anbudskonkurranser.

– Den opprinnelige idéen bak denne organiseringen var å bringe gjelden, som hadde vokst til over fem milliarder Euro, ut av statsbudsjettet. ASFINAG hadde eksistert som et finansieringsselskap for veiutbygging siden 1982, og i 1997 tok vi over gjelden sammen med ansvaret for veiene – herunder drift og vedlikehold. Vi har rettigheter til inntektene fra veinettet – det meste i form av bompenger, men også gjennom forpaktning og utleie til bensinstasjoner, kaféer og lignende. Alle våre aktiviteter er rettet mot å legge til rette for et moderne, miljøvennlig og tilgjengelig veinett som styrker Østerrikes posisjon som en attraktiv lokalisering for næring og bolig i hjertet av Europa, forklarer Dr. Schierhackl.

Nesten ferdig utbygget
Den østerrikske stat er formell eier av veiene, og budsjettene godkjennes årlig av samferdselsdepartementet og finans- departementet. Parlamentet fastsetter hvor mye gjeld selskapet kan ta opp og garanterer for denne. Politikerne påvirker ikke prioriteringene mellom de ulike prosjektene utover bygging av helt nye veistrekninger.

– ASFINAG optimaliserer porteføljen av veier med utgangspunkt i livssykluskost- nader (LCC) i et tretti-års perspektiv, hvor summen av investeringskostnad og alle kostnader knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i bruksfasen hensyntas. Tilsvarende vurderes inntektspotensialet basert på økonomiske parametre knyttet til mengde trafikk og forventede trafikale inntekter.

– Vi har en klar rollefordeling, der politikerne ikke legger seg opp i daglige avgjørelser. Det er bred politisk enighet om at dette fungerer bra og skal videreføres. Tydelighet i roller, ansvar og myndighet er avgjørende for å sikre langsiktighet i utbygging, drift, vedlikehold og lønnsomhet fastslår Dr. Schierhackl. Suksessen kan illustreres med at alle viktige motorveiutbygginger i Østerrike – med unntak av 150 kilometer – nå står ferdige. Dette i kontrast til Norge, der etterslepet er stort, og veikvaliteten varierende.

– Østerrike har ni provinser, som tidligere hadde ansvaret for utbygging og ved- likehold av det overordnete veinettet i sine regioner. Det ga ulikt servicenivå og tekniske løsninger fra region til region. Når vi har samlet dette i ett selskap gir det et stabilt nivå, der fokuset er på service og tilgjengelighet, og det ikke er noen diskusjon provinsene imellom – som bare har ansvar for lokale og regionale veier. De store nasjonale og lokale gevinstene er en høy og lik standard på hovedveinettet i hele landet, og mulighet for stordriftsfordeler med hensyn til utbygging, drift, vedlikehold og inntektsgenerering.

God løsning for Norge
Dr. Schierhackl har stor tro på at ASFI- NAG-modellen kan eksporteres. Tysklandvurderer modellen, og han tror også den kan implementeres i Norge.

– Dette forutsetter riktignok at norske politikere, lokale myndigheter og bompengeselskaper ser nytten og trekker i samme retning. En må tydeliggjøre fordelene det gir å jobbe sammen og ha integrerte systemer eksempelvis for bompenger. I stedet for at 19 fylker skal slåss om ulike prosjekter, er det fornuftig å jobbe sammen – da kan man påvirke mer og skape en felles standard.

– Modellen medfører videre at politikerne må være villige til å gi opp litt kontroll. Storting og regjering må selvsagt være involvert – men ikke for mye eller for lite. Hvis de ser at dette fungerer bedre for alle tror jeg ikke det er så dramatisk. Det viktige er at det ligger felles målsettinger til grunn for opprettelsen av en slik organisasjon.

Videreutvikler servicetilbudet
Fremtiden for ASFINAG vil i mindre grad handle om utbygginger, og mer om ytelses- og servicenivå for eksisterende veinett. Et viktig område blir å optimalisere tilgjengelighet og maksimere kapasitet.

– Vi har et sterkt kundefokus, og våre viktigste kunder er privatbilister og transportselskaper. Vi ser blant annet på mer effektive måter å kreve inn bompenger på, og hvordan vi kan utvikle fremtidens servicetilbud langs veiene. Modernisering handler også om å tilby trafikanter presis og oppdatert informasjon gjennom smarttelefoner og GPS-systemer i bilene. På sikt tror jeg også vi kan komme frem til felleseuropeiske løsninger. Vi har allerede flere spennende samarbeid på gang, blant annet med Norge, avslutter Dr. Klaus Schierhackl.