Menu
Petter-H-Brubakk-960x300

Mer privat deltaktelse

Norge er på etterskudd innen samferdselsutbygging. – Vi må derfor være radikale i å finne løsningsvalg som gjør at vi kan innhente vedlikeholdsetterslepet samtidig som vi gjennomfører nye prosjekter, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

 

Landet vårt står overfor dramatisk endrede bosetningsmønstre, stor urbanisering og nye utfordringer som følge av befolkningsvekst i byene og endrede arbeidsmønstre. Infrastruktur som gir effektiv og bærekraftig samferdsel er et viktig suksesskriterium for å understøtte norsk næring og nasjonal konkurranseevne.

– Vi har store behov å dekke, og vi har lite med tid. Men vi har ikke ubegrenset med penger, og vi kan ikke bare kaste penger inn i sektoren før vi vet at vi kan bruke dem på en god måte, slik at vi raskt ser nye og utbedrede veistrekninger, jernbaneskinner, tuneller og signalanlegg.

Optimal gjennomføring
Derfor ønsker han nye idéer velkommen som kan ha innvirkning på gjennomføringen av infrastrukturprosjekter. NHO har ikke et ideologisk syn på hva slags type samhandlingsmodeller som brukes, men har en praktisk innfallsvinkel som handler om at ressursene skal brukes best mulig.

– Vi er svært opptatt av optimal gjennomføring for å ivareta de tre parameterne raskest mulig, rimeligst mulig og best kvalitet. Vi tenker hele tiden ut fra brukerperspektivet. Vi bygger infrastruktur til brukerne, ikke for utbyggernes skyld, minner han om.

Mer privat deltakelse
Flere har trukket frem svakheter ved norsk tradisjon for planlegging og bygging av vei og bane. Innarbeidede prosedyrer, motstand mot omstilling, og for omstendelige planprosesser medfører for dyr, for sakte og for tungrodd utbygging. NHO etterspør nye måter å organisere planlegging, utbygging og drift av samferdsel, og ønsker mer privat deltakelse.

– Det er ingen hemmelighet at vi har tro på at privat involvering kan gi gode resultater når man skal løse oppgaver av vesentlig størrelse. Men det er forskjell på privatisering og konkurranseutsetting. En modell der staten har ansvar og der det i utstrakt grad er samarbeid mellom det offentlige og private, mener vi er riktig på mange samfunnsområder, inkludert samferdsel, sier direktøren.

Han påpeker at prosjekter av en viss størrelse erfaringsmessig er best tjent med en egen prosjektorganisasjon. Et prosjekt han trekker frem som et foregangseksempel, er Gardemo-utbyggingen.

– Vi har tatt til orde for at Intercity-utbyggingen på Østlandet bør organiseres som et eget prosjekt a la Gardemo-utbyggingen. Målet er en helhetlig gjennomføring av slike prosjekter. Generelt mener vi at det ved flere tilfeller finnes mer penger enn planleggingskapasitet. Slik kapasitet kan man hente i privat sektor, forklarer Brubakk.

God planlegging av infrastruktur er viktig, men det tar for lang i dag:
– Det er for mange instanser som kan stoppe eller forsinke et prosjekt, noe vi må endre på. Hvis man bruker ti år på planlegging, kan trafikkbildet ha endret seg mye fra det tidspunktet man iverksetter planlegging til spaden blir stukket i jorden, påpeker han.

Kritikken mot dagens utbyggingsmodell går blant annet ut på at de budsjettstyrte utbyggingene ikke har den effektiviteten som prosjektene kunne hatt hvis man tenkte mer helhetlig. Man får ikke den forutsigbarheten som kommersielle aktører trenger for å utnytte sine ressurser godt nok.

– Det hjelper ikke med verdens beste intensjoner i en bestillende etat dersom de ikke har det handlingsrommet som trengs når det gjelder budsjett og bevilgninger, understreker Brubakk.

Positive signaler
AS Norge bruker nå mer resurser på infrastrukturutbygging målt i kroner enn noen gang før. Den nye regjeringen har som uttalt mål å effektivisere prosesser, også innen utbygging og drift av infrastruktur.

– Det er nødvendig å gå aggressivt til verks for å fjerne tidstyver er nødvendig, sier Brubakk. Han er likevel optimistisk når det gjelder endrede samhandlingsmodeller for fremtidens infrastrukturutbygging:

– Det kom positive signaler fra den forrige regjeringen, og vi opplever den nye regjeringen som innstilt på å gjøre endringer i retning av våre innspill. Det handler blant annet om at ingen hellige kuer skal stå i veien for raskere prosesser, avslutter han.