Menu
satningsomraader-article

Satsingsområder

Atkins Norge bidrar til verdiskapingen i Norge på mange områder. Dette favner et trygt helsevesen som tar vare på oss i alle livsfaser, et bærekraftig og effektivt transportsystem som tar oss dit vi vil når vi vil, byer og samfunn som er gode å leve i for alle, og personlig tilpassede offentlige tjenester som er relevante og tilgjengelige når vi trenger dem. Felles for alle områdene er at vår verdiskaping skal gi positive økonomiske, sosiale og miljømessige gevinster. 

 

Samferdsel

Vi blir stadig flere mennesker på jorda. Med det øker også behovet for bærekraftige og effektive transportsystemer. For at dette skal fungere, må store deler av fremtidens transportbehov løses med offentlig transport. Reisende må oppleve løsningene som attraktive, sømløse og effektive, samtidig som de må være bærekraftige for samfunnet som helhet.

I den digitale hverdagen vet vi mer enn noen gang før om hvordan mennesker beveger seg fra a til b – og hvordan de ønsker å gjøre det. Dermed kan vi også gjøre smartere valg når vi skal velge løsninger. Med vår brede kompetanse og lange erfaring fra store samferdselsprosjekter i inn- og utland bidrar Atkins Norge til å bygge morgendagens transportsystem. 

 

Bygg og byutvikling

Urbanisering er et globalt fenomen. Voksende bymiljøer skaper behov for flere boliger, mer næringsvirksomhet og bredere kulturtilbud, samtidig som vi må ivareta veksten på en bærekraftig, sikker og effektiv måte. Byene skal ikke bare være teknologisk avanserte – de må også oppleves som gode steder å bo, arbeide og leve i for mennesker.

En moderne by inneholder byrom som bidrar til livskvalitet og bygninger som er tilpasset de som skal bruke dem – ikke omvendt. Atkins Norge har omfattende erfaring med å bidra til samfunnskritiske infrastrukturprosjekter. Vi har kunnskapen og kompetansen som skal til for å bidra til en bærekraftig byutvikling – både når den planlegges og når den settes ut i livet.

 

Helse og velferd

Med en aldrende befolkning er gode og effektive helse- og velferdstjenester viktigere enn noen sinne. Ved å ta i bruk moderne velferdsteknologi kan vi sikre at mennesker får bo hjemme så lenge som mulig, og likevel føle seg trygge. Men gode helse- og velferdsløsninger handler selvsagt ikke bare om eldre. Alle skal ivaretas – i alle livets faser.

Atkins Norge leverer løsninger som bidrar til at viktig og riktig informasjon om deg som pasient er tilgjengelig når det er behov for den – på en sikker og god måte. Trygg informasjonsflyt mellom pasienter og helsevesen, og ikke minst mellom ulike deler av helsevesenet, gjør det enklere å sikre riktig behandling til flest mulig.

 

Offentlige tjenester

I den digitale tidsalder stiller brukerne – altså du og jeg – stadig større krav til relevante og tilgjengelige offentlige tjenester, som helst bare skal være et tastetrykk unna. Samtidig må det offentlige i økende grad ta hensyn til informasjonssikkerhet når de utvikler nye løsninger for samfunnet.

Informasjonen det offentlige har om deg skal altså håndteres på en sikker måte – både mellom ulike offentlige etater og mellom etater og brukere. Samtidig skal den være tilgjengelig og relevant når du behøver det. Atkins Norge ivaretar alle disse hensynene når vi utvikler og bidrar til nye tjenesteløsninger for våre offentlige kunder.