Menu
samfunnsutvikling-960x300

Statsbygg: En motor for samfunnsutvikling

Med sin unike rolle som statlig byggherre er Statsbygg en av de viktigste motorene for by- og samfunnsutvikling.

 

TEMA har møtt av- og påtroppende administrerende direktør, som mener  helhetlig planlegging og nært samspill med aktørene er viktig for å lykkes som samfunnsbygger også i fremtiden.

– Våre eiere har gitt oss et samfunnspolitisk mandat, med ansvar for å utvikle både enkelteiendommer og større områder. Slik spiller vi en annen og større rolle enn andre byggherrer og eiendomsutviklere. Statsbygg har en unik bredde i fagmiljøet, som gjør at vi kan gå inn og ta helhetsansvar for prosjekter helt fra den tidligste planleggingen til forvaltning og drift, understreker Øivind Christoffersen, som etter nærmere 13 år i lederstolen gikk av som administrerende direktør i Statsbygg i sommer.

I denne perioden har Christoffersen nedlagt en betydelig innsats for å modernisere organisasjonen. Det har handlet om å styrke tilliten hos eierne, og å spille på lag med bransjen.

– Vi har vært opptatte av å skape relasjoner og arenaer for samhandling, spesielt med de ulike bransjeforeningene. God dialog skaper vinn-vinn-situasjoner, og jeg mener vi har lykkes med dette.

Transformerte byområder

Christoffersen trekker gjerne frem større prosjekter der Statsbygg har bidratt til endring av byrommet. Fornebu og Pilestredet Park er to eksempler.

– Slike prosjekter har ringvirkninger som går ut over det å bare skaffe lokaler til en statlig etat. Vi må ta samfunnsansvar, tenke større og mer helhetlig. Fornebu ble transformert fra flyplass til økologisk byområde, mens i Pilestredet Park ble et sykehusområde midt i byen omgjort til et attraktivt boområde. Her samarbeidet vi med Oslo kommune om å tenke byøkologisk, og det lå et betydelig nybrottsarbeid bak prosjektet.

Bjørvika og den nye Høgskolen i Bergen er andre prosjekter der Statsbygg har bidratt til byutvikling. Nå er Christoffersen spent på hva som vil skje på Adamstuen i Oslo når Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet flytter til Ås.

– Dette er et utrolig interessant område. Hvis man planlegger rundt de vernede bygningene, ser på det som et helhetlig område og utvikler det etter tilsvarende prinsipper som Pilestredet Park og Fornebu er potensialet enormt. Et apparat med Statsbyggs kompetanse gir politikerne et verktøy til å foreta denne type transformasjoner.

Motor for utvikling

Når Christoffersen fratrer overtar Harald Vaagaasar Nikolaisen som Statsbygg-direktør. Han kommer fra stillingen som utbyggingsdirektør i Jernbaneverket, og håper å kunne ta med erfaring derfra inn i den nye stillingen.

– Å forstå samspill og rollefordeling mellom politikk og business er åpenbart viktig. Jeg tror også det ansvaret vi i Jernbaneverket har tatt for å utvikle hele bransjen innenfor sikkerhet og miljø er en nyttig erfaring å bringe videre. Dette er et typisk område der en offentlig byggherre må gå foran, og være en motor for å utvikle sektoren. Statsbygg må være tydelig på hvordan vi ønsker at bransjen skal utvikle seg, og holde tett dialog med bransjeorganisasjonene.

Som utbyggingsdirektør har Nikolaisen jobbet tett på store prosjekter som har bidratt til byutvikling.

– De nye stasjonene på Lysaker og Skøyen er gode eksempler på hvordan nærområder er blitt åpnet opp og gjort mye mer tilgjengelige enn før – fordi man har lagt vekt på å utvikle sentrum og bygge knutepunkt. Det er viktig å tenke infrastruktur og samferdsel for å få til god byutvikling – ellers ender det fort opp i kø og kaos. For å oppnå best mulig effekt må ting ses i sammenheng helt fra starten.

Raskere beslutninger

Nikolaisen er opptatt av å få ned tidsbruken til arealplanlegging. Han mener det i dag ofte går for lang tid fra vedtak til bygging.

– Dette er et paradoks, siden det er viktig med gode prosesser. Men hvis tidsbruk fører til at du ikke får tatt en beslutning, er det ikke bra. Vi må finne en balanse som fører til raskere beslutninger, og jeg tror svaret er god og bred involvering i en tidligfase – å få alle aktører på banen for å finne gode løsninger.

– Alle er enige om at det vil bli en fortetting av befolkningen på Østlandet, og vi må ha strategier for utvikling av byområder og infrastruktur som dekker behovene dette vil skape. Det krever langsiktighet og forutsigbarhet. Statsbygg kan legge premisser og tilføre kunnskap tidlig i denne type prosesser, og så utnytte de politiske beslutningene som tas til å skape best mulige resultater.