BÆREKRAFT ER KJERNEN I VÅR FORRETNING

Vår visjon: Sammen skaper vi et smartere, tryggere og mer bærekraftig samfunn.
I praksis betyr det at vi  legger til rette for bærekraftig utvikling i alle prosjekter vi er en del av. Målsettingen er at resultatet av våre tjenester er karbonnøytrale i 2030.

Vi leder og leverer store offentlige investeringsprosjekter innen infrastruktur, bygg, helse og IKT. Disse prosjektene setter store klimafotavtrykk, skal stå langt inn i nullutslippssamfunnet og berører mange menneskers liv. Det gjør at vi har et stort ansvar for å sikre at prosjektene er bygget for fremtidens behov, vær og klima. Samtidig som vi reduserer klimafotavtrykket så mye som mulig og bidrar positivt til naturmangfold. Naturbaserte løsninger er vår foretrukne tilnærming til klimatilpasning.

BÆREKRAFT

VI BYGGER BRO MELLOM STRATEGIER OG RESULTATER

For å sikre at våre prosjekter er så bærekraftige som mulig, bruker vi en rekke ulike verktøy. Ved oppstart av hvert oppdrag kartlegger vi kundens ambisjoner og mål med tanke på klima og natur ved hjelp av «Sjekkliste ved oppstart av oppdrag/prosjekter». Deretter analyserer vi oppdragets påvirkning på områdene energi, klima, forurensning, økologisk mangfold, vann, materialbruk, transport, helse, likeverd og samfunn. Denne analysen vedlikeholdes og utvikles gjennom hele oppdraget, og legger grunnlaget for de tiltak vi implementerer i prosjektet.

For å sikre gode underlag for beslutninger, analyserer vi også dagens og fremtidens risiko knyttet til klimaendringer. Vi bruker en egenutviklet metode kalt Carbon Value Engineering for å kartlegge klimafotavtrykket og prioritere de tiltak som gir størst effekt. Vi har mange gode resultater å vise til, ta kontakt med oss for en uformell prat.

MÅL FOR BÆREKRAFT

Vårt mål er å redusere karbonutslipp så mye som mulig og at vi sammen skal skape et smartere, tryggere og mer bærekraftig samfunn.
Dette bidrar Atkins Norge med gjennom økt bevissthet på kilder til egne utslipp og å implementere tiltak for å redusere de.
I praksis betyr det at vi  legger til rette for bærekraftig utvikling i alle prosjekter vi er en del av. Målsettingen er at resultatet av våre tjenester er karbonnøytrale i 2030. Se hvordan vi jobber med dette globalt i SNC-Lavalin-gruppen.

KLIMARISIKO = KREDITTRISIKO
– så hvordan kan bærekraft brukes som konkurransefortrinn?

FNs bærekraftsmål bidrar til endring i rammebetingelsene i offentlig og privat sektor. Krav til grønn vekst, teknologiske nyvinninger og økt fokus på bærekraft, påvirker måten vi lever på og valgene vi tar. I Atkins jobber vi kontinuerlig med å utvikle kunnskap og banebrytende løsninger for å kunne ivareta klima og natur i våre prosjekter – som vi kan implementere hos våre kunder. Kunnskapen deler vi med omverden gjennom rapportering, artikler og samtaler i nettverket vårt. Internt i selskapet har vi gjort grep gjennom å redusere reisevirksomheten, innføre strømsparetiltak på kontoret og sikre ansatte økt kompetanse i beste praksis.

Vi opplever at fremtidens forbrukere trekkes mot virksomheter som ønsker å bidra til en positiv endring i verden. Det leder næringslivet i retning av ikke bare vektlegge finansiell avkastning, men også å ta et sosialt ansvar som påvirker strategi, markedsføring og valg av samarbeidspartnere.
Ta kontakt med oss i Atkins for å høre hvordan vi kan hjelpe dere med å jobbe aktivt for å redusere eget klimavtrykk.

TJENESTER

PROJECT MANAGEMENT
CONSULTANCY

Les mer

RAIL CONSULTANCY

Les mer

ENGINEERING

Les mer