VI SIKRER STORE OG SAMFUNNSKRITISKE PROSJEKTER

Vi er blant landets fremste selskap innen utvikling, ledelse og styring av prosjekter, programmer og porteføljer (P3M).
Skal dere beslutte og gjennomføre prosjekter som vil få store konsekvenser for deres utvikling, forretning og omdømme? Hos oss vil dere få reflekterte råd fra en erfaren aktør med omfattende prosjekterfaring, dyp forretnings- og innholdsforståelse, samt tilgang til global ekspertise og beste praksis.

Siden oppstarten i 1987 har vi bidratt til våre kunders suksess med krevende prosjekter og anskaffelser. Store deler av den industrielle verdiskapingen i Norge gjøres gjennom prosjekterog vi bidrar til samfunnsmessig verdiskaping ved å kombinere forretningsforståelse med evne til å utvikle og gjennomføre prosjekter og programmer.

Vi bistår våre kunder med å utrede og utvikle prosjektmuligheter, inkludert vurderinger og kvalitetssikring av ideer og forslag, analyse av kommersielle forhold og utarbeidelse av en troverdig plan for gjennomføring og realisering av gevinster. Vi tar det totale ansvaret for å lede gjennomføringen (leveransebaserte oppdrag), eller støtte kundens egen prosjektleder med metodikk og spisskompetanse innen prosjektarbeid (bistandsbaserte oppdrag).

Les mer om våre referanseprosjekter her.

PROSJEKTER OG PROGRAMMER

Vi vurderer gjennomførbarhet, leder prosjektering og planlegger hvordan kompleks infrastruktur og teknologi, som binder samfunn og land sammen, skal fungere optimalt for å sikre bærekraftig utvikling og vekst.

I tillegg til lokal kunnskap og erfaring, henter vi innsikt og kompetanse fra de mest innovative prosjektene som gjennomføres av SYSTRA globalt. Det tette samarbeidet på tvers av land og forretningsområder, gir tilgang til internasjonal fagekspertise som bidrar til å styrke kvaliteten i prosjektene til våre oppdragsgivere.

Alle skal ivaretas – i alle livets faser

Innenfor fagområdet helse kombinerer vi kunnskap innen prosjekttjenester med dyp forståelse for teknologi og hvordan det kan gi fordeler for mennesker og organisasjoner. På den måten bidrar vi til å utvikle gode og effektive helse- og velferdstjenester slik at befolkningen har tilgang til et godt helsevesen gjennom hele livet.

Vi leverer hovedsakelig tjenester innenfor:

  • Virksomhetskritisk og livsviktig IKT/teknologi
  • Planlegging og bygging av nye sykehus og omsorgsbygg

Vi har kunnskapen og kompetansen som skal til for å bidra til en bærekraftig byutvikling – både når den planlegges og når den settes ut i livet

Systra Norge har lang og bred erfaring som prosjektledere og prosjekteringsledere for byggeprosjekter i alle faser og grader av kompleksitet.

Vi utfører i tillegg utredninger og løser utfordringer som gjør våre byer og samfunn smartere, enklere, tryggere og bedre å leve i.

Våre konsulenter, med spesialkompetanse innen prosjektledelse, har tilgang til ressurser i Systra internasjonalt. Det gir mulighet for dyp og bred spesialkompetanse som kan trekkes inn i prosjekter der særskilte problemstillinger krever dette.

Befolkningsvekst fører til økt behov for bærekraftige og effektive transportsystemer

Vi blir stadig flere mennesker på jorda. Med det øker også behovet for bærekraftige og effektive transport-systemer. For at dette skal fungere, må store deler av fremtidens transportbehov løses med offentlig transport.

Med vår brede kompetanse og lange erfaring fra store samferdselsprosjekter i inn- og utland, bidrar Systra med å bygge morgendagens transportsystem.

I den digitale tidsalder stiller brukerne stadig større krav til relevante og tilgjengelige offentlige tjenester, som helst bare skal være et tastetrykk unna

Krav til relevante og tilgjengelige offentlige tjenester øker mer og mer, samtidig må det offentlige i større grad ta hensyn til informasjonssikkerhet når de utvikler nye løsninger for samfunnet.

I markedsområde Offentlig, bistår Systra Norge aktører innenfor offentlig forvaltning og samfunnssikkerhet med teknologiprosjekter, digitalisering og anskaffelser. Felles for prosjektene er at de er viktige for samfunnsutviklingen og den alminnelige borger.

Vi er stolte over å få tilliten til å bidra i prosjekter som betyr mye for mange.

Beslutninger og valg er ofte vanskelig og kritisk for et vellykket prosjekt

Vi gjør hele tiden beslutninger, både privat og på jobb. Mange beslutninger er enkle, enten fordi valgene er ganske opplagte eller konsekvensene er begrensede. Noen beslutninger oppleves som mer krevende. Selv om alle slike beslutninger har sine egne utfordringer er det fire grunnleggende årsaker til at beslutninger oppleves som vanskelige. Våre konsulenter har spesialkompetanse innen metoder og verktøy innen beslutningsstøtte og analyse som kan hjelpe beslutningstakere med alle fire.

USIKKERHET

I nesten alle vanskelige beslutninger medfører usikkerhet at beslutningen blir mer krevende. Nært knyttet til dette er også beslutningstakers risikoholdning: Er en risikoavers eller risikosøkende? Usikkerhet kan analyseres på mange ulike måter, f.eks. gjennom kvalitativ beskrivelse av årsak-virkning eller simuleringer.

KRYSSENDE MÅL

I nesten alle vanskelige beslutninger vil det være krevende avveininger mellom ulike mål der en ideelt sett vil gjøre alle best mulig, men der ingen realistiske alternativer kan oppnå det. En beslutning medfører derfor en avveining mellom målene, ofte mellom økonomi og andre mål. Kryssende mål kan struktureres og analyseres i flermålsanalyser der en metodisk kan vurdere mål av ulik karakter og vekte disse. Samfunns-økonomiske analyser er en variant av flermålsanalyser.

ULIKE PREFERANSESETT

Beslutningsproblemet er gjerne ikke ditt alene, flere vil være involvert og kan ha høyst ulike oppfatninger av hva som er viktig ved beslutningen. Ulike preferansesett kan analyseres gjennom Interessentanalyser og en utvidet flermålsanalyse der ulike syn hensyntas gjennom ulike sett av vekter.

KOMPLEKSITET

En vanskelig beslutning vil gjerne bli mer krevende av at de tre årsakene over og andre forhold til sammen gjør beslutningsproblemet svært komplekst. Kompleksitet kan analyseres med mange ulike teknikker, f.eks. mindmapping, conceptmapping, influensdiagrammer, beslutningstrær og systemdynamikk. Realopsjonsanalyser kan tilsvarende synliggjøre verdien av fleksibilitet.

TJENESTER

PROJECT MANAGEMENT
CONSULTANCY

Les mer

RAIL CONSULTANCY

Les mer