TEKNISK KOMPETANSE INNEN JERNBANE, TUNELLBANE OG TRIKK

Vi er blant landets fremste selskap innen teknisk kompetanse på rullende materiell, ERTMS og CBTC signalsystemer, RAMS og sikkerhetsledelse av jernbaneprosjekter. Våre spesialister har dyptgående teknisk kompetanse og er en foretrukken rådgiver og strategisk støtte for våre kunder når de skal gjennomføre anskaffelser som er bærekraftige, samfunnsnyttige og lønnsomme i et livsløpsperspektiv.


Fra kontoret til Systra Norge på Lysaker.

Vi har i over ti år hatt en betydelig tilstedeværelse i Norge innenfor fagområdene jernbane, t-bane og trikk. Vi har støttet kunder i gjennomføringen av flere store nasjonale jernbaneprosjekter med teknisk ekspertise og rådgivning som omfatter mange fagområder innen rullende materiell, infrastruktur og signal.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre tjenester.

Les mer om våre prosjekter her.

Innenfor rullende materiell tilbyr vi et bredt spekter av tjenester innenfor persontog, trikk, t-bane, godstog og skinnegående arbeidsmaskiner. Vår kompetanse omfatter alle faser av materiellets livssyklus – fra strategi, utredning, spesifikasjon og anskaffelse, via drift- og vedlikehold og videre til utfasing av materiellet.

Våre signalspesialister har kompetanse innenfor hele spekteret av eksisterende signalanlegg, og nye digitaliserte signalsystemer som ERTMS og CBTC (T-banen). Vår kompetanse dekker ombordutstyr, moderne og tradisjonelle signalsystem, automatiserte kontrollsystemer på t-bane- og jernbaneinfrastruktur, sentraliserte trafikksentraler, og kommunikasjon og informasjonssystemer.

Våre tjenester dekker all fast infrastruktur som er tilknyttet jernbanesystemet, fra bygninger og konstruksjoner som verksted og depoter, til sporelementer som skinner og kontaktledningsanlegg. I tillegg tilbyr vi transportrådgivning innen teknikkskifte, investeringsbehov for infrastruktur og rullende materiell, samt bistand i forbindelse med nye lover og regler.

RAMS er et av SYSTRAs satsingsområder, og vi tilbyr tjenester både innenfor infrastruktur og rullende materiell. RAMS står for Reliability, availability, maintainability og safety – et fagområde som blir stadig viktigere innenfor jernbanen. I korthet handler det om å ivareta sikkerhet og tilgjengelighet. For jernbaneaktører innebærer det at systemene planlegges, bygges og vedlikeholdes slik at god RAMS-ytelse sikres – både for infrastrukturen og for materiellet som kjøres på jernbanen.

TJENESTER

PROJECT MANAGEMENT
CONSULTANCY

Les mer

RAIL CONSULTANCY

Les mer