Category:

De fleste virksomheter har klare ambisjoner for bærekraft, men har utfordringer med praktiske tiltak. For å nå egne og globale klimamål, må tydelige prioriteringer gjøres og konkrete mål settes.

I 2030 skal norske klimagassutslipp reduseres med 55 prosent ifølge regjeringens klimamelding. Det tilsvarer 28,3 millioner tonn CO2. Hvordan skal vi egentlig klare det?    

Flemming Idsøe, prosjektleder og bærekraftansvarlig i Systra Norge understreker at vi har fryktelig dårlig tid.   

– Vi ser at det ofte er et gap mellom strategier, ambisjoner og praktiske tiltak i mange virksomheter. Det er her vi som rådgivere og prosjektledere kan bidra. I Systra har vi etablert en skalerbar metode som integrerer bærekraft i vår prosjektledelse og rådgivning. Som et av verdens ledende konsulentselskaper innen ingeniørtjenester og prosjektledelse har vi mulighet til å hente erfaringer fra hele verden. Disse deler vi gjerne! Med over 10 000 ansatte i Systra-gruppen gir det oss en mulighet til å lede an i endringen mot det bærekraftige samfunnet. Det forplikter, sier Idsøe.

 

Flemming Idsøe, prosjektleder og bærekraftansvarlig i Systra Norge utfordrer virsomheter til å sette mer fokus på å gå fra ord til handling slik at de også oppnår sine bærekraftsmål i praksis.

Hva er bærekraftig, hva er ikke? 

Bærekraft dekker mange aspekter, og vi må klare å ivareta disse i prosjektene. FNs bærekraftsmål består av 17 mål med 169 delmål og oppleves ofte som krevende å forholde seg til i et prosjekt.  

– Vi foretrekker å bruke EUs taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet som verktøy i prosjektene. Taksonomien er et vitenskapelig basert og politisk vedtatt klassifiseringssystem som definerer hva som er bærekraftig. Med andre ord hva som bidrar til oppnåelse av Parisavtalen og EUs miljømål, og hva som hindrer det. Gjennom å bruke taksonomien sikrer vi at prosjektet bidrar vesentlig til minst ett miljømål uten at det hindrer oppnåelsen av andre miljømål, forklarer Idsøe. 
 

På klodens premisser 

– Vi har bestemt oss. Vi skal bruke vår kompetanse til å utvikle løsninger som ivaretar fremtidige generasjoner. Som prosjektledere og rådgivere er det vårt ansvar å bidra til endringer og å være pådrivere for bærekraftsarbeid hos våre oppdragsgivere, understreker Idsøe.

– Vi bidrar til at våre oppdragsgiveres ambisjoner og strategier blir omsatt til konkrete resultater. Det betyr at vi må endre måten vi gjør ting på. Drift må legges om til å bli klimanøytral og investeringene må bidra til et klimanøytralt samfunn i et langt perspektiv.  

 

 

 

 

 

 

Start tidlig med å tenke bærekraft!  

Gjennom mange år som prosjektledere har Idsøe erfaring med hva som er viktig for å lykkes med bærekraftige prosjekter:  
 

  • Ambisjoner innenfor bærekraft må være en integrert del av virksomhetens helhetlige strategi og ligge til grunn ved utvelgelse og gjennomføring av prosjekter  
  • Virksomheten må ha rammebetingelser som støtter bærekraftige prosjekter  
  • Virksomheten – og tilhørende prosjektorganisasjoner –  må sørge for å bygge kompetanse om bærekraft slik at gode avgjørelser kan tas på laveste nivå  
  • Mål for bærekraft i prosjekter – og programmer – formuleres og følges opp på samme måte som øvrige mål i målhierarkiet, samfunnsmål, effektmål og resultatmål. Det er en utfordring og krever langsiktighet når gevinstrealiseringen ofte har en svært lang horisont.  

 

Velg riktig prosjekt og sørg for bærekraftig finansiering 

– Vi ser altfor ofte at prosjektene som skal gjennomføres ikke er i tråd med virksomhetens overordnede strategier, og et prosjekt som ikke bidrar til å redusere klimagassutslipp må kompenseres med tilsvarende høyere reduksjoner i et annet prosjekt. Dette er rett og slett dårlig butikk, understreker Idsøe – Her må virksomheten forstå sammenhengen mellom strategier og prosjekter som blir gjennomført – og ta ansvar for resultatene!    

– Det er viktig for oss å vurdere finansieringen av prosjektene tidlig. Ofte vil det være gunstige betingelser dersom man gjør noen endringer i prosjektet slik at det møter kriteriene for bærekraftig finans. Etterspørselen etter vår rådgiving for å definere prosjekter i tråd med taksonomien er sterkt stigende, så dette er mange opptatt av, forteller Idsøe.  

 

Det grønne skiftet krever omstilling 

– Å integrere bærekraftarbeid på denne måten betyr at mange av oss må endre adferd og iblant akseptere at konkrete og kortsiktige økonomiske mål må vike for langt mer abstrakte og langsiktige bærekraftmål. Det innebærer ikke nødvendigvis dårligere økonomi, men en annen forståelse og tidshorisont for investeringen. Det krever omstilling, og for å oppnå det må man ha fokus på det menneskelige, det prosessuelle og det systemmessige, understreker Idsøe.  

– Prosjektledelsesmetodikken vi bruker i Systra sikrer at vi får levert de riktige bærekraftige løsningene innenfor tid, kostnad og kvalitet. I tillegg bruker vi endringsledelsesmetodikk for å sikre en bærekraftig innsikt og atferd hos mottakerne og brukerne av prosjektet. Samlet er dette helt sentralt for å lykkes med prosjekter.   

 

Bærekraftige anskaffelser 

– Det er summen av ambisjonene i den enkelte virksomhet som bidrar til oppnåelse av FNs bærekraftsmål. Offentlige oppdragsgivere har store muligheter til å sette agendaen gjennom å beskrive ambisjoner og tydelige krav og tildelingskriterier ved anskaffelser, sier Idsøe og fortsetter; – vi vet at miljømål i anskaffelser har stor påvirkning, likevel er det altfor få offentlige anskaffelser som kan vise til reelle ambisjoner og konkrete tiltak for å nå klimamålene.   

 

De neste tiårene blir avgjørende 

– Det å ta ansvar i forhold til bærekraft og klima står sentralt i vår forretningsstrategi. I tiden fremover kommer vi til å utfordre alle våre samarbeidspartnere til å drastisk redusere utslipp i nær fremtid. Våre oppdragsgivere vil derfor oppleve at vi kommer til å utfordre dem enda tøffere så de oppnår utslippsmålene de har satt, sier prosjektleder og bærekraftansvarlig i Systra Norge, Flemming Idsøe. – De neste tiårene blir avgjørende. Skal vi sikre en fremtid for alle, må vi bidra mer. Mye starter i prosjektene. 
  

Systra Norge er en del av Systra-gruppen, I Norge jobber vi  blant annet med infrastruktur, bygg, teknologi og IKT. Vi har også mange store oppdrag innen helsesektoren. Sammen med våre oppdragsgivere bygger vi et smartere og mer bærekraftig samfunn.  
 

Ønsker du å vite mer om hvordan Atkins kan bidra til å hjelpe dere med å lykkes med bærekraftige prosjekter, ta kontakt med Flemming Idsøe bærekraftansvarlig i Systra Norge