Campus Ås foto CBKnap

Norges Veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet ble i 2021 flyttet fra Oslo og samlokalisert med Universitetet på Ås under navnet Campus Ås. Byggeprosjektet hvor Atkins bidro har en kostnadsramme på 8,6 milliarder kroner og er blant Norges største utbygginger i denne sektoren.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Statsbygg gjennom en prosjektprosess på nærmere 20 år, ferdigstilt utviklingen av et nytt veterinærfaglig bygningsmiljø på Campus Ås. Samlokaliseringen av Norges Veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet med Universitetet på Ås (NMBU), er en av de største satsingene i utdannings- og forskningssektoren i Norge. Atkins har bistått Statsbyggs organisasjon med flere ulike roller i prosjektet.
Bildet over er fra Hippocampus, det sentrale adkomst- og møtepunkt for studenter og ansatte ved Veterinærutdanningen ved NMBU. Foto: CB Knap/Atkins.

Campus Ås skal bidra til å gjøre Norge til et foregangsland innen biotrygghet og biosikkerhet, og innen smitteberedskap for fisk og dyr. Universitetet på Ås skal være blant de ledende europeiske forsknings- og undervisningsinstitusjoner innen miljø-, biovitenskap og veterinærmedisin. 

Byggeprosjektet omfatter blant annet ca. 95 000 m2 nybygg og en utvidelse av den prisbelønte parken på Campus Ås med ca. 190 mål.

Terje Næss, konsulent hos Atkins, har gjennom en periode på over syv år hatt ulike prosjektlederroller i utviklingen av Campus Ås. – Et utrolig spennende og meningsfylt prosjekt å få jobbe med, sier Næss.

– Prosjektet omfattet også rivning av et stort antall eldre bygg, som den tidligere driftsbygningen, forteller Terje Næss i Atkins. Han har i en periode på mer enn syv år hatt ulike prosjektlederroller i utviklingen av Campus Ås.

– Virksomheter som måtte rives for å gi plass til Veterinærbygget, ble i hovedsak flyttet til nytt Senter for husdyrforsøk (12 000 m2) og til det nye fiskelaboratoriet som ble tatt i bruk i 2015/2016. De største delene av prosjektet (Veterinærbygget 80 000 m2 og Fellesbygget 2 400 m2) ble tatt i bruk i 2021. Her ble en utrolig innsats lagt ned av alle involverte, sier Næss. 

Tett samarbeid nødvendig for å lykkes

I tillegg til byggeprosjektets kostnadsramme på 8,6 milliarder, ble ytterligere 1,2 milliarder øremerket brukerutstyr som omfattet rundt 330 kontrakter. På det meste var over 1000 håndverkere og leverandører i aksjon på byggeplass og da kreves det godt samarbeid for å lykkes, understreker Næss.
– Prosjektet omfattet undervisningsarealer, forskningsarealer, laboratorier og dyrefasiliteter for en rekke ulike dyr med ulike behov og løsninger som det i liten grad finnes erfaring med i Norge. Det har bidratt til at Campus Ås er et av de største og mest kompliserte landbaserte byggeprosjektene i Norge. Derfor har det vært fokus på tett og godt samarbeid med alle involverte, blant annet mellom byggherre, brukere, driftsorganisasjonene, entreprenører, prosjekterende og øvrige fagmiljøer. 

40 entrepriser og tekniske utfordringer

Byggeprosjektet har omfattet ca. 40 entrepriser, i hovedsak byggherrestyrte entrepriser, men også enkelte totalentrepriser på spesielle anlegg uten leverandører i Norge. Bildene nedenfor viser treningsbasseng og en fascinerende utstilling som er noe av det Campus Ås har å by på.

Statsbyggs byggherreorganisasjon har vært bygget opp med en kombinasjon av egne ansatte og innleide fra en rekke ulike firma. Organisasjonen har hatt en omfattende og kompleks medvirkning med brukere og eiendomsforvaltere ved NMBU og Veterinærinstituttet.

Campus Ås har et av landets vakreste parkanlegg og ligger i naturskjønne omgivelser. Bildet er tatt under byggeprosessen. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Statsbygg

– Atkins har bistått Statsbyggs organisasjon i flere ulike roller i prosjektet, blant annet som assisterende prosjektdirektør, prosjektsjef brukerutstyr, prosjektleder prosjektering, prosjektleder bygningsmessige innredningsarbeider og som prosjektsjef i sluttfase, forteller Næss og legger til at Atkins gjennom disse rollene har samarbeidet med øvrige medlemmer av byggherreorganisasjonen og utøvet prosjektledelse og prosjektstyringsfunksjoner gjennom ulike faser av prosjektet.
– Arbeidet har skjedd på en rekke nivåer, fra rapportering til oppdragsgivende departementer til oppfølging av den enkelte kontrakt helt fram til overføring til drift. Det har vært krevende, men et utrolig spennende og meningsfylt prosjekt å få jobbe med!

Prosjektet har hatt mange tekniske utfordringer og har realisert mange komplekse løsninger for å ivareta blant annet tetthet, luftretninger og trykkregime med tanke på smittevern for dyr og mennesker.
–  Gjennom prosjektet har Covid-19 gjort smittevern til et vesentlig mer kjent begrep for folk flest. Sluttføringen av spesielt en del utenlandske kontrakter i 2020 og 2021 blitt mer komplisert som et resultat av ulike reiserestriksjoner, sier Næss. 

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Konsulentene fra Atkins har også ledet de viktigste kontraktene med ansvaret for SHA-arbeidet i prosjektering og byggefase av Campus Ås, inkludert seriøsitet i entreprenørenes arbeidsvilkår. I prosjektets sluttfase har prosjektlederne fra Atkins også overtatt ytterligere oppgaver med tanke på systemtester, integrerte tester og andre oppgaver relatert til systematisk ferdigstillelse.

– Veterinærbygningen alene har omtrent 2.400 forskjellige rom, sier Næss. – Tre av etasjene er under bakken og fire av etasjene er over bakken som igjen er samlet i åtte sammenknyttede bygninger. Disse bygningene omfatter smådyrklinikk, hesteklinikk, produksjonsdyrklinikk, hovedbygg for Veterinærhøgskolen, Veterinærinstituttet, laboratoriebygg og et morfologibygg. I tillegg kommer et separat fellesbygg for undervisning og kantinefasiliteter. Det er fascinerende nok å bare gå rundt i bygget, enda mer fascinerende blir det når man får vite om alt det viktige arbeidet som utføres der! 

Gårdsrommet til Veterinærbygget. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Statsbygg.

Næss forklarer at det har vært nødvendig med en del innovasjon for å løse unike utfordringer.
–  Det er mange spesialrom i dette bygget, blant annet fordi pasienter veier fra noen få gram opptil 5-600 kilo. Gjentakelseseffekten for utforming av rommene blir dermed ganske begrenset. Bygget er på mange områder mer unikt og mer komplisert enn et sykehus. Det er få referansebygg med tilsvarende løsninger.

– Campus Ås er et stort prosjekt, men størrelsen var ikke det mest utfordrende med prosjektet, det var nok heller kompleksiteten i bygget og spesialtilpasningene som krevdes for å dekke ulike behov, sier Terje Næss. – Det har vært et fantastisk inspirerende prosjekt å jobbe med og alle involverte har gjort en enorm innsats. Nå står bygget der, og nesten alle bygninger, rom og funksjoner er i bruk. Vi er stolte over å ha bidratt til det flotte resultatet!

 

Bakgrunn Campus Ås
Forslaget om samlokalisering av veterinærmiljøene og tidligere Norges landbrukshøgskole på Ås, kom fram i utredningsarbeider i 2003-2005. Byggeprosjektet ble vedtatt videreført til prosjekteringsfase i 2008. Prosjekteringsfasen for Veterinærbygget strakte seg fra 2009-2013 og byggeperioden fra 2013-2020. I dag (mai 2022), har de aller fleste funksjoner vært i ordinær bruk i ett år, og en prosjektprosess på nærmere 20 år er avsluttet. Atkins har over mange år bistått Statsbyggs organisasjon med flere ulike roller i prosjektet.


Kort om Campus Ås
Forsknings-, laboratorie- og undervisningsfasiliteter i verdensklasse

Oppdragsgiver Statsbygg: Kunnskapsdepartementet
Oppdragsgiver Atkins: Statsbygg
Brukere: Veterinærhøyskolen (ca 700 studenter og 650 ansatte) og Veterinærinstituttet (ca 280 ansatte)
Brutto bygningsareal: 95.000 kvm
Veterinærbygget inkludert tekniske rom/arealer (NMBU/VI): 80 000 m2
Fellesbygget NMBU (Bikuben): 2 400 m2
Senter for husdyrforsøk (NMBU): 12 100 m2
Ny barnehage (NMBU): 500 m2

Ombygging:
Nytt fiskelaboratorium etc (NMBU): 1 200 m2

Utearealer:
Ny park / grøntområde: 191 000 m2
Nye veier, gangveier, rundkjøringer, busslommer, etc.
Byggestart: 2013

Kostnadsramme: 8,58 mrd. kr
Brukerutstyrsprosjekt: 1,22 mrd. kr

Kilde: Statsbygg

Mer informasjon om prosjektet finner du på Statsbyggs hjemmeside: Campus Ås – Statsbygg 

Les mer om andre prosjekter vi har jobbet med i Atkins her

Har du spørsmål til oss i Atkins eller behov for bistand til prosjekter? Kontakt oss for en uformell og hyggelig prat.