Category:

I 2022 trer EUs nye klassifiseringssystem for bærekraft, taksonomien, i kraft. I Atkins har vi spesialister som kan analysere prosjekter opp mot kriteriene i taksonomien, og definere hvilke aktiviteter som er bærekraftige for investeringsformål.

Bærekraftig finans er et fokussområde i EU fremover og klassifiseringen av bærekraftige aktiviteter, taksonomien, vil kreve en innsats hos bedriftene som er omfattet av det nye klassifiseringssystemet.

Bakgrunnen for taksonomien er «The European Green Deal» – EUs grønne giv. Dette er en vekststrategi for å gjøre Europa til den første klimanøytrale regionen i verden innen 2050.

Er ditt prosjekt rigget for taksonomien og fremtiden?

Verden er midt i en klima- og naturkrise. Det er bred vitenskapelig enighet om at klimagassutslippene må reduseres med mer enn 50 % frem til 2030. Det er åtte år til. Er ditt prosjekt rigget for å bidra til det målet?

Da World Economic Forum (WEF) ga ut sin «Global Risk Report» i 2021, var det nr. 16 i rekken av utgivelser. Ut fra en spørreundersøkelse blant nettverket av ledere innen næringsliv, statsledelse, sivilsamfunn og intellektuelle, tegner WEF et bilde av risikolandskapet for verden. Klima og natur har de senere årene kommet høyt opp på lista. På de tre øverste plassene på lista over mest sannsynlige farer for de neste ti årene, står ekstremvær, mangel på handling i møte med klimakrisen og menneskeskapte miljøødeleggelser.

For første gang i historien er alle de største, langsiktige risikoene knyttet til miljø, og klimaendringene er rangert som den største globale risikoen.

Finansverden har respondert på denne krisen ved å kanalisere penger over til bærekraftig, økonomisk aktivitet. EU tar det på alvor; 1. januar 2022 trer EU-taksonomien i kraft. I praksis betyr det at selskaper må rapportere om sin bærekraft og i hvilken grad deres økonomiske aktivitet oppfyller kriteriene i taksonomien.

Taksonomien påvirker finansiering og forsikring

På kort sikt forventes det at kravene i klassifiseringssystemet innebære dyrere finansieringskostnader for de prosjektene som ikke oppfyller taksonomiens krav, og på lengre sikt kan det innebære at man ikke vil få hverken finansiering eller forsikring for prosjekter som ikke er bærekraftige. For foretak innenfor finans- og banksektoren, samt større foretak, vil det bli innført rapporteringskrav på hvilke deler av omsetningen som kommer fra bærekraftige aktiviteter.

– I Atkins har vi spesialisert oss på taksonomien og vi kan forklare hva dette betyr og hvordan det kan påvirke din bedrift. Videre kan vi bistå med analyse, gjennomgang og implementering, sier Flemming Idsøe, bærekraftansvarlig for Atkins i Norge. 

 

Hva er EUs taksonomi?

Kort fortalt er det et klassifiseringssystem for å avgjøre om en økonomisk aktivitet er bærekraftig og definerer hvilken økonomisk aktivitet som bidrar til oppfyllelse av Paris-avtalen. Taksonomien er bare ett av virkemidlene i et større nettverk av forordninger og direktiver, men det er de tekniske screeningkriteriene i taksonomien som vil avgjøre om akkurat ditt prosjekt får gunstig finansiering eller ikke.

Taksonomien skal definere hva en bærekraftig aktivitet er. For at en aktivitet kan klassifiseres som bærekraftig må den oppfylle følgende kriterier:

1) Bidra vesentlig til minst ett av seks miljømål;

Begrensning av klimaendringer
Klimatilpasning
Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser
Omstilling til en sirkulærøkonomi
Forebygging og bekjempelse av forurensing
Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

2) Ikke vil være til skade for noen av de andre miljømålene

3) Oppfylle minimumsvilkår for sosiale rettigheter
(Menneskerettigheter, ILO-konvensjonene og OECDs retningslinjer)

Plikten til å gi informasjon vil gjelde for selskaper som er notert på regulerte markeder (børsen), som overstiger to av tre terskler:
– Omsetning større enn 20 mill. Euro
– Balansesum større enn 40 mill. Euro
– 500 ansatte

Selv om din bedrift ikke blir pliktig til å informere om deres økonomiske aktivitet i henhold til taksonomien, er det likevel stor sannsynlighet for at dere må fremskaffe denne informasjonen. Enten fordi banken, eller de som skal finansiere prosjektet, er pålagt til å rapportere på taksonomien, eller fordi arbeidet/leveransen dere utfører inngår i en større verdikjede i et selskap som selv må rapportere på taksonomien.

 

Hva kan vi i Atkins Norge hjelpe dere med? 

  1. Analyse
    Vi hjelper deg med å analysere prosjektet ditt opp mot kriteriene i taksonomien. Vi vil først og fremst analysere sentrale prosjektdokumenter slik som businesscase, gjennomføringsmodell, prosjektplan og kravspesifikasjoner. Ofte vil det inngå en «EnvironmentalImpactAssesment» i arbeidet for å vurdere den direkte og indirekte påvirkningen prosjektet har på miljøet.

Etter analysene vil du få en forståelig oversikt over hvilke endringer som må implementeres i prosjektet for å komme innenfor definisjonen av bærekraftig økonomisk aktivitet. Ved behov bistår vi også med implementeringen av de nødvendige tiltakene. 

  1. Gjennomgang prosjektrigg

Når prosjektet er rigget for å tilfredsstille kriteriene i taksonomien, er det viktig å ta en gjennomgang av prosjektriggen. Er de endringene som er gjort i selve prosjektet også implementert i styring, organisering, kalkyler, markedsdialog og tidsplanlegging?

Med vår omfattende ekspertise, og lange erfaring med prosjekt- og endringsledelse, så kan vi også hjelpe dere med å få rigget prosjektet slik at dere lykkes med gjennomføringen.   

For norske bedrifter som er internasjonale, kan taksonomien bli førende på markedet før den trer i kraft i form av norsk lovgivning. Et eksempel her er finansiering. Bedrifter som i stor grad forholder seg til det europeiske kapitalmarkedet, kan møte nye forventninger til tilgang på bærekraftsopplysninger blant europeiske aktører etter at taksonomien trer i kraft i EU.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi i Atkins Norge kan hjelpe dere til å innfri krav til taksonomien i deres prosjekter. Du kan også kontakte bærekraftansvarlig for Atkins i Norge, Flemming Idsøe, direkte her.