Atkins Norge bidrar til implementasjon av ERTMS ombordutrustning og ATC-2 STM på alt togmateriell med trekkraft i Norge

Signalfeil har i mange år vært en utfordring for jernbanesystem i flere land. ERTMS (European Rail Traffic Management System) er initiert av EU som et felles europeisk system for å standardisere signalisering og trafikkstyring på jernbanen i hele Europa. Utbyggingen av ERTMS vil implementeres trinnsvis, og på sikt vil vi få et felles system som gjør det enklere for tog å krysse landegrenser. ERTMS vil også resultere i færre signalfeil og mer forutsigbar og punktlig jernbanetrafikk.

Atkins har bistått Norske tog og Bane NOR med teknisk bistand og ekspertise på ombygging av togene med det nye signalanlegget ERTMS

Dette er et komplekst prosjekt, der behovet for et velfungerende ERTMS ombordsystem, må veies mot å komme frem til de beste løsningene for de reisende og operatørenes behov for å ha togene i drift, samtidig som man innfrir Nasjonal signalplan. For alle anskaffelser av signalanlegg til Bane NOR og det nasjonale jernbanenettet, er det Nasjonal signalplan som er førende. Både fornyelse av eksisterende anlegg, og bygging av signalanlegg på ny eller oppgradert infrastruktur, omfattes av signalplanen.

Teknisk kompetanse rullende materiell

Atkins bistår Norske tog med å installere utstyr om bord på togene, og levere inngående teknisk kompetanse på rullende materiell og ATC2/STM utstyr.
Arbeidet som Atkins gjør, omfatter deltakelse i teknisk team i ERTMS-programmets ombordprosjekt, oppfølging av leverandører, deltakelse i testing av ATC2/STM utstyr for togmateriell, og i grensesnittet mot de andre systemleveransene i ERTMS-programmet (ETCS signalsystem og TMS (Traffic Management System).

Atkins har i hovedsak støttet Bane NOR med:
– Oppfølging
– Kontroll og avklaringer mot leverandør av ATC2/STM ombordsystem
– Systemintegrasjon mot signalsystemet og ny TMS
– Godkjenningsprosess av kjøretøy med ATC2/STM ombordutrustning
– Anskaffelse av nytt trafikkstyringssystem, signalsystem og ombordutstyr
– Planlegging og ombygging av materiell
– Evaluering av tilbud
– Verifisering og validering av endringer i forespørsel-fasen
– Utarbeidelse av interoperabilitetsstrategi
– Etablering av prosess for ERTMS kompatibilitetstesting av kjøretøy

Testing og oppfølging

Videre har Atkins hatt direkte ansvar for oppfølging av testprogrammet for utvikling av ombordutstyr og implementering av dette i kjøretøy. I den forbindelse har vi blant annet vært involvert i testing av ombordutstyr, herunder oppfølging av leverandørens V&V aktiviteter, koordinering av testing på Testline, deltatt i risikoanalyser relatert til testing, og sørget for at alle tekniske krav ble ivaretatt.

Togmateriell må ha installert ERTMS-utstyr ombord før ERTMS kan settes i drift på en strekning. Tog som i en overgangsperiode skal trafikkere både eksisterende og ERTMS strekninger, må i tillegg være utrustet med STM (Specific Transmission Module) som gjør at man kan kjøre tog på både gammelt og nytt anlegg.

Om vår avdeling RailConsultancy (RC) i Atkins Norge

Vi er blant landets fremste selskap innen teknisk kompetanse på rullende materiell, ERTMS og CBTC signalsystemer, RAMS og sikkerhetsledelse av jernbaneprosjekter. Våre spesialister har dyptgående teknisk kompetanse, og er en foretrukken rådgiver og strategisk støtte for våre kunder. De ønsker å  gjennomføre anskaffelser som er bærekraftige, samfunnsnyttige og lønnsomme i et livsløpsperspektiv. Les mer om oss her

Har du spørsmål eller behov for bistand til prosjekter? Kontakt oss for en uformell og hyggelig prat.