Atkins oppdragsgiver Statnett søker om å bygge en ny og fremtidsrettet transformatorstasjon på Blåsmo i Orkdal kommune.

Statnett ønsker et anlegg som er tilpasset fremtidens krav til transmisjonsnettet, og som gir en god og stabil strømforsyning i regionen.

Spenningsoppgradering fra
300 kV til 420 kV

– Det har vært veldig spennende og lærerikt å lede prosjekt Orkdal fra oppstart og frem til investeringsbeslutning, sier Torild Smalberget, innleid prosjektleder fra Atkins.

– Det er behov for å oppgradere stasjonen fra dagens 300 kV spenningsnivå til 420 kV spenningsnivå, og det er behov for å oppgradere 132 kV-anlegget, forteller Smalberget.

Fornyelsen vil gi området økt nettkapasitet, og tilrettelegge for økt forbruk rundt Orkanger. Statnett søker om konsesjon i medhold av energiloven.

Elektrifisering av Trøndelagsområdet

Bygging av ny 420 kV transformatorstasjon nær eksisterende Orkdal stasjon, vil ble en fremtidsrettet stasjon som understøtter Statnetts planer for elektrifisering av Trøndelagsområdet. – Det er viktig å vektlegge både de samfunnsøkonomiske og de tekniske betraktningene i et løsningsvalg for ny transformatorstasjon, understreker Smalberget.

– Utvidelsen av stasjonen er planlagt på dyrka mark og vi tilstreber en god dialog med grunneiere, naboer og kommune for å se på tiltak for å redusere utfordringene, sier hun og legger til at når NVE tar saken til behandling blir søknaden sendt på offentlig høring slik at alle får mulighet til å uttale seg.

Før Smalberget overleverte Orkdal-prosjektet ved investeringsbeslutning, BP2, til intern Statnett-prosjektleder, hadde hun ansvaret for å forberede prosjektet for oppdragsutsetting.
– Veldig interessant å være med på tiltak for å øke gjennomføringskapasiteten i prosjektporteføljen og operere i grensesnittet mellom operativ og strategisk virksomhet, sier Smalberget som ser fram til å jobbe videre med andre store prosjekter hos den nasjonale kraftdistributøren.

Fakta om prosjektet

  • Berørt kommune: Orkland kommune
  • Kostnadsrammen for prosjektet er estimert til 380-430 millioner kr.
  • Byggetiden er estimert til 2-3 år
  • Konsesjonssøknad ble oversendt Norges vassdrags- og energidirektorat februar 2021
  • Forventet kostnad (millioner norske kroner):
    • Nettutviklingsplan 2021: 450-560

 

Vi tror også at dette kan være interessant for deg å lese om:

Flere fakta om Orkdal transformatorstasjon

Hvordan Atkins Norge sikrer store og samfunnskritiske prosjekter

 

Kontaktperson i Atkins Norge for prosjektet i Orkdal; Torild Smalberget, prosjektleder