Category:

Atkins Norge AS har tung faglig kompetanse og lang erfaring med gjennomføring av ulike former for analyser og beslutningsstøtte, særlig i tilknytning til KS-ordningen på oppdrag fra Finansdepartementet. Vi er stolte av å være et av kun fire prosjektfaglige miljøer som har hatt rammeavtale i samtlige 20 år. I løpet av denne tiden har vi utarbeidet tilnærminger, metoder og verktøy for de ulike typene analyse og beslutningsstøtte for å kunne levere best mulig kvalitet i til våre kunder.

Under har Jan Rune Baugstø, leder for beslutningsstøtte i Atkins Norge, skrevet om usikkerhet, kryssende mål, kompleksitet og ulike preferanser (UKKU), og hvordan dette påvirker våre beslutninger i det daglige, men også i denne krevende tiden med COVID-19 pandemien.

Vi gjør hele tiden beslutninger, både privat og på jobb. Mange beslutninger er enkle, enten fordi valgene er ganske opplagte eller konsekvensene er begrensede. Noen beslutninger oppleves som mer krevende. Selv om alle slike beslutninger har sine egne utfordringer er det fire grunnleggende årsaker til at beslutninger oppleves som vanskelige. Heldigvis finnes det metoder og verktøy innen beslutningsstøtte som kan hjelpe beslutningstakere med alle fire.

Usikkerhet

I nesten alle vanskelige beslutninger medfører usikkerhet at beslutningen blir mer krevende.

Eksempler kan være: Hvordan vil økonomien utvikle seg? Hvordan vil andre reagere på beslutningen? Nært knyttet til dette er også beslutningstakers risikoholdning: Er en risikoavers eller risikosøkende? Usikkerhet kan analyseres på mange ulike måter, f.eks. gjennom kvalitativ beskrivelse av årsak-virkning eller simuleringer.

Kryssende mål

I nesten alle vanskelige beslutninger vil det være krevende avveininger mellom ulike mål der en ideelt sett vil gjøre alle best mulig, men der ingen realistiske alternativer kan oppnå det. En beslutning medfører derfor en avveining mellom målene, ofte mellom økonomi og andre mål.

Et enkelt eksempel er beslutning om en ny vei der det billigste alternativet medfører store naturinngrep, mens det dyreste alternativet medfører små naturinngrep. Valg av alternativ vil speile hvordan økonomi og natur vektes.

Kryssende mål kan struktureres og analyseres i flermålsanalyser der en metodisk kan vurdere mål av ulik karakter og vekte disse. Samfunns-økonomiske analyser er en variant av flermålsanalyser.

Kompleksitet

En vanskelig beslutning blir gjerne mer krevende av at årsakene over og andre forhold til sammen gjør beslutningsproblemet svært komplekst.

Generelle eksempler på dette er at mulighetsrommet for alternativer kan være stort eller at beslutningen kan medføre en sekvens av beslutning-usikkerhet-ny beslutning-ny usikkerhet osv.

Kompleksitet kan analyseres med mange ulike teknikker, f.eks. mindmapping, conceptmapping, influensdiagrammer, beslutningstrær og systemdynamikk. Realopsjonsanalyser kan tilsvarende synliggjøre verdien av fleksibilitet.

Ulike preferanser

Beslutningsproblemet er gjerne ikke ditt alene, flere vil være involvert og kan ha høyst ulike oppfatninger av hva som er viktig ved beslutningen.

Et enkelt eksempel kan være en familie som vurderer å kjøpe ny bil. De ulike familiemedlemmene vil ganske sikkert ha ulike oppfatninger av hva som er viktigst av pris, utseende, sikkerhet, motorstørrelse, annenhåndsverdi osv.

Ulike preferansesett kan analyseres gjennom Interessentanalyser og en utvidet flermålsanalyse der ulike syn hensyntas gjennom ulike sett av vekter.

BESLUTNINGER UNDER COVID-19

I disse tider er det lett å se at myndighetene nå er i en helt eksepsjonelt krevende beslutningssituasjon. Med rammeverket over kan vi f.eks. observere:

Usikkerhet

Beslutningene blir tatt under et ytterst sammensatt, krevende og dynamisk usikkerhetsbilde: Hvordan vil smitten bre seg? Hva er konsekvensene av ulike strategier? Hvor mange smittede vil kreve sykehusbehandling? Hvordan vil ulike tiltak påvirke økonomien på kort og lang sikt?

Vi ser også at myndighetene har tatt en ganske risikoavers holdning.

Kryssende mål

Myndighetene må avveie og vekte mange mål som vil være kryssende. Det mest åpenbare som har vært debattert mye er de økonomiske avveiningene på kort og lang sikt vurdert mot sykehuskapasitet, antall syke med sterke lidelser og døde.

Og politikere vil alltid tenke på den videre debatten og neste valg ….

Kompleksitet

Det er åpenbart at rammene rundt myndighetenes beslutninger er ekstremt komplekse. Vi ser f.eks. at ulike land har ulik tilnærming, det er et stort spekter av alternative strategier og det er en dynamikk i situasjonen som krever stadig nye beslutninger og korreksjoner.

Ulike preferanser

Det er også opplagt mange ulike synspunkter. Det er klart at en frisk 30-åring som akkurat har startet en lovende bedrift vil ha andre ønsker om tiltak enn en person som er i risikogruppen medisinsk sett. Tilsvarende har det framkommet at det dels er ulike oppfatninger hos FHI og regjeringen.

Ta kontakt med Jan Rune Baugstø på jan.rune.baugsto@atkinsglobal.com for mer informasjon om analyse og beslutningsstøtte

Illustrasjon: Shutterstock.com