Category:

Atkins har på oppdrag fra Bane NOR utarbeidet en hovedplan med tilhørende detaljplan for å sikre bedre og universell tilgjengelig tilkomst til alle plattformene på Lillestrøm stasjon, både fra stasjonen til tog, og fra tog til stasjonen.

Lillestrøm stasjon er i dag en av Norges mest trafikkerte stasjoner og trafikkeres av flytoget, regiontog og lokaltog. Stasjonen består av totalt 11 spor og 4  tosidige plattformer. Platform 1 og 2 er tilknyttet Gardermobanen og plattform 3 og 4 Hovedbanen. Utover plattformene består stasjonen av en gjennomgående kulvert med butikker og adkomst til plattformene via heis og trapper.

Hovedutfordringene som skal løses er todelt:

  • Tilgjengeligheten til plattformene i rushtiden er problematisk og det kan oppstå trengsel ved trappeløp
  • Flere av plattformene tilfredsstiller ikke kravet til plattformhøyde

Leveransene har blant annet bestått i:

  • Lage en forenklet hovedplan
  • Gjennomføre en passasjerstrøms-analyse med trafikktelling og teknisk detaljplan for tiltaket
  • Detaljprosjektering av en løsning for heving av plattformene og nye tilkomstløsninger til plattformene i form av nye trapper og heiser

Prosjektet gjennomgikk først en idefase hvor 11 ulike alternativer som overgangsbro, utvidet og ny kulvert med trapper ble vurdert. Samtidig ble det gjennomført en trafikktelling og en passasjerstrømsmodell ble bygget opp. Alternativene ble testet ut i modellen. En forenklet hovedplan ble så utarbeidet med de tre alternativene som kom best ut i idefasen. Hovedplanen anbefalte å gå videre med – å detaljprosjektering av én ny oppgang og én ny heis til hver plattform fra eksisterende kulvert samt nye utforming på alle plattformer, ved at disse er hevet med mellom 6 cm og 20 cm. De prosjekterte tiltakene vil forbedre adkomsten til stasjonen og plattformene, samt øke sikkerheten for passasjerene.

Passasjerstrømsanalysen ble gjennomført med bistand fra våre kollegaer i England med spesialkompetanse på gjennomføringen av personstrømsanalyser og modellering.

Se video av personstrømsanalysen her.