Follobaneprosjektet er Norges største samferdselsprosjekt, og vil ved planlagt ferdigstillelse i 2023 ha pågått i 15 år siden planlegging og prosjektering tok til i 2008.

Prosjektet resulterer i at reisetiden med tog mellom Oslo S og Ski stasjon blir redusert til 12 minutter for direktetogene på Follobanen, mot dagens reisetid som i ruteplanen varierer mellom 22 og 35 minutter. Kapasiteten blir også vesentlig bedre siden lokaltog fortsatt vil kjøre på Østfoldbanen. Full kapasitet oppnås når de siste sporene på Oslo S etter planen kobles til i 2023.

Nordens lengste jernbanetunnel

Hovedtunnelen blir, med sine drøye 2 mil mellom portalene, Nordens lengste jernbanetunnel ved åpningen som er planlagt mot slutten av 2022. Det finnes betydelig lengre tunneler i blant annet Alpene, men det er unikt med sju spor ut av den nordlige tunnelportalen ved Oslo S for å gi full fleksibilitet mot de 19 sporene på Oslo S. Dette innebærer en god del sporveksler og to forbindelseskulverter under de andre banene som går øst og nordover fra Oslo S (Gardermobanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen).

Anleggsområdet ved Oslo S i soloppgang.

Atkins har vært involvert i RAMS-arbeidet i Follobaneprosjektet

I praksis handler RAMS-arbeidet (Reliability, Availability, Maintainability og Safety) på Follobanen om togframføringssikkerhet og vedlikeholdsplanlegging for å sikre best mulig punktlighet og oppetid for togene på den innerste delen av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo.

RAMS er et eget fag, men handler i grunnen om tverrfaglig samarbeid med alle fagdisipliner. I jernbanesammenheng vil dette overordnet si grunnarbeider, signal og andre jernbanetekniske fag (overbygning inkludert spor, lavspent, høyspent, Tele, SHA, føringsveier, tekniske bygninger, med mere).

Siden Follobaneprosjektet har så stor geografisk utstrekning, er prosjektet inndelt i delprosjekter; Innføringen til Oslo S, Tunneldelprosjektet og Ski. Signal er også et eget delprosjekt siden det av faglige grunner ikke kan seksjoneres på samme måte som de andre fagene. Atkins har med flere innleide konsulenter over flere perioder bidratt med sin kompetanse.

Kompleksiteten i prosjektet, og dermed i en RAMS-rådgivers arbeidshverdag:

Follobaneprosjektet er et svært komplekst prosjekt. I Ekebergåsen, rett før der tunnelløpene kommer ut av fjellet, er tunnelene drevet ut mekanisk av hensyn til eldre bebyggelse og infrastruktur (E6, tunnel for Alna-elva, andre veier og installasjoner). Adkomst- /rømningstunneler, drenering, renseanlegg og pumpestasjoner skal også på plass.

Det å bygge nytt kan være krevende nok, men å tilpasse seg til eksisterende infrastruktur gjør arbeidet ekstra krevende. I tillegg til hovedtunnelen er det bygd to nye tunneler for Østfoldbanen som nødvendige tilpasninger av eksisterende bane. Da den første av disse ble tatt i bruk høsten 2021 innebar dette den største sporutvidelsen på Oslo S på 40 år, men var knapt merkbart for passasjerene.

Train Oslo S
Tog passerer veldig tett på byggegrop for den siste kulverten på Oslo S som bygges for å føre to av de nye sporene under eksisterende spor på Oslo S. Det er også drift på nytt spor utenfor bildekanten til høyre.

Jernbaneinfrastrukturen på Oslo S er bygget i ulike trinn opp igjennom historien, og dermed også ut ifra ulike regelverk. Etterlevelse av alle krav i Jernbanelovgivningen er en viktig del av RAMS-arbeidet i Follobaneprosjektet.

I prosjektet har RAMS-gruppa også oppgaven med dokumentasjon og dialog knyttet til dette overfor Statens Jernbanetilsyn (SJT). Siden prosjektet har sine særegenheter, innebærer dette behov for å få innvilget dispensasjoner fra regelverkskrav, og kontroll og dokumentasjon på alle forutsetninger og vilkår for disse tilfaller også RAMS-gruppa i prosjektet.

For å få plass til den siste forbindelseskulverten på Oslo S, har det krevd kompromisser og justering av sporgeometri med millimeterpresisjon slik at det har endt opp med et akseptabelt sikkerhetsnivå.

RAMS-rådgiverne fra Atkins har også vært sterkt involvert i å sikre grensesnittene mellom anleggsområdet og togtrafikk som passerer tett på både byggegrop, kraner og anleggskjøretøy.

Tar hensyn til togtrafikken i byggeperioden

Prosjektet er nå (01.04.2022) formelt mer enn 95 % ferdigstilt, men de siste utfordringene er krevende å ferdigstille. RAMS-arbeidet i sluttfasen av prosjektet innebærer mye dokumentasjon av det bygde anlegget. Sist, men ikke minst, består mye av RAMS-oppdraget i å planlegge og optimalisere vedlikeholdsprogram, overlevere driftsrelaterte betingelser og annen relevant driftsinformasjon til infrastruktureieren Bane NOR.

Fotografering faller utenom arbeidsoppgavene til en RAMS-rådgiver, men vi deler bildet RAMS-rådgiver i Atkins, Tore Mo, tok en solfylt morgen:

Bildet viser et tomtog av type 73 fra Lodalen på vei mot Oslo S en januarmorgen i 2022.

Tar hensyn til naboer

De nye sporene legges under bakken der den nye, utvidete Middelparken så smått er i gang med å bygges. Logistikken har ikke vært enkel med tanke på at togtrafikken i anleggsperioden i minst mulig grad skal påvirkes negativt. Videre har området store, historiske og arkeologiske verdier!

Prosjektarbeidet må også ta hensyn til naboer slik at de verken mister nattesøvnen av støy eller frykt for at anleggsarbeidene skal gi setningsskader på boligen deres. God kommunikasjon med naboer om arbeidene er derfor veldig viktig. Gjennom god dialog, strukturert og løsningsorientert planlegging, sikrer man gode løsninger og et godt resultat for RAMS-arbeidet på Follobanen.

Les også:
Felles europeisk signalsystem effektiviserer jernbanen – Atkins Norge (atkinsglobal.no)

Om vår avdeling Rail Consultancy (RC) i Atkins Norge

Vi er blant landets fremste selskap innen teknisk kompetanse på rullende materiell, ERTMS og CBTC signalsystemer, RAMS og sikkerhetsledelse av jernbaneprosjekter. Våre spesialister har dyptgående teknisk kompetanse og er en foretrukken rådgiver og strategisk støtte for våre kunder når de skal gjennomføre anskaffelser som er bærekraftige, samfunnsnyttige og lønnsomme i et livsløpsperspektiv.

Les mer om vår avdeling Rail Consultancy her.

Har du spørsmål eller behov for bistand til prosjekter? Kontakt oss for en uformell og hyggelig prat