På oppdrag for Finans- og Kunnskapsdepartementet, har Atkins Norge sammen med Oslo Economics og Bygganalyse, gjennomført en analyse av prosjektkostnadene til Vikingtidsmuseet. Nye beregninger åpner opp for større økonomiske rammer. 

Tidligere i år kom det fram at arbeidet med nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo ikke kan gjennomføres innenfor de rammene Stortinget har satt, og prosjektet ble nedskalert. Kunnskapsdepartementet ba derfor Atkins Norge, i samarbeid med Oslo Economics, om å kvalitetssikre prosjektkostnadene på ny gjennom en supplerende analyse. På bakgrunn av de nye beregningene, vurderer regjeringen nå å legge inn større rom for usikkerhet.

– I arbeidet med nytt museum har sikring av kulturskattene fra vikingtiden aller høyeste prioritet. Prosjektet skal gjennomføres, men det er helt avgjørende at vi har god kontroll på kostnadene. Når vi skal flytte og sikre nærmere tusen år gamle og svært skjøre gjenstander, må vi være forberedt på at noe uforutsett kan skje. Nå har vi fått råd om å legge inn et større usikkerhetsrom i rammen for prosjektet, og det vil vi vurdere nøye, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding fra regjeringen. 

Undervurdering av usikkerheten

– Prosjektet er justert for å redusere kostnadene. Prosjektets tidligere analyser har undervurdert bredden i utfordringene i prosjektet, som igjen førte til undervurdering av usikkerheten, forklarer rådgiver i Atkins, Jan Rune Baugstø og legger til:

Atkins metode for å avdekke alle vesentlige karakteristika ved prosjektet medførte at vi kunne tegne et totalbilde som alle involverte kjente seg igjen i. Dermed var det ingen innvendinger mot det usikkerhetsbildet vi beskrev i rapporten.

For å komme til sitt nye hjem skal Gokstadskipet fraktes ca. 100 meter til det nye Vikingtidsmuseet. Arbeidet med å ta vare på kulturskattene er godt i gang. Foto tatt av konsulent i Atkins Jan Rune Baugstø, under forberedelser av flyttingen.

 

 

Fokus på sikring av kulturskattene

Statsbygg jobber nå videre sammen med Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo for å sikre gjenstandene slik at de vil tåle å lagres i byggefasen heter det i pressemeldingen fra regjeringen. 

– Rapporten fra Atkins bekrefter at byggeprosjektet kan gjennomføres som planlagt. Vi har lagt inn et litt annet estimat for usikkerhet, men vi støtter også vurderingen til Atkins om å legge inn en større usikkerhetsmargin i kostnadsrammen, sier byggherredirektør i Statsbygg, Marius Tunstad. 

Han får støtte fra museumsdirektør Håkon Glørstad: 

– Dette er en god analyse av prosjektet, der det er tatt tydelig hensyn til samlingens sikkerhet og å bevare de unike gjenstandene på best mulig måte.

– Da store deler av dette prosjektet er nybrottsarbeid når det gjelder sikring og flytting av de unike objektene, var det viktig at vi i vår rapport tok større hensyn til disse spesielle arbeidene og hva det kan medføre av fremtidige scenarier som vi i dag ikke kan forutse, sier Baugstø. – Denne erkjennelsen er nå bevilgende myndigheter innforstått med.

Ny kostnadsramme til verdens viktigste formidler av vikingtiden

Vår anbefalte styringsramme for investeringskostnadene er 3 130 millioner kroner og vår anbefalte kostnadsramme er tilsvarende
3 770 millioner kroner.
 

Regjeringen vil legge fram et nytt forslag til kostnadsramme for Stortinget.

Når dørene til Vikingtidsmuseet er planlagt åpnet i 2026, blir det ifølge museet verdens viktigste formidler av vikingtiden.
 

Les rapporten fra Atkins og Oslo Economics her: Supplerende analyse kostnad og usikkerhet Vikingtidmuseet 

 

Om prosjektetet Vikingtidsmuseet på Bygdøy i Oslo
– Dagens museum: Har en unik samling objekter, inkludert verdens best bevarte vikingskip.
– Utfordring: Dagens museum oppfyller ikke kravene til hvordan skipene og andre gjenstander skal oppbevares.
– Pågående prosjekt: Sikrings- og flytteaktiviteter for objektene fra eksisterende museum til et større nybygg som er koblet til eksisterende bygg.
– Prosjektets kostnads- og styringsrammer: Ble opprinnelig fastsatt i januar 2020. Etter hvert har det blitt klart at det ikke er mulig å fullføre prosjektet innen eksisterende rammer, og regjeringen planlegger å fremme forslag til justert styrings- og kostnadsramme for Stortinget i 2022.

 

Les mer om andre spennende prosjekter vi i Atkins Norge jobber med her

 

Join us:

Hvorfor bør du jobbe i Atkins Norge? Sjekk ut våre ledige stillinger her