Oslo Universitetssykehus HF har rehabilitert 3. og 4.etasje av bygg 20 ved Ullevål sykehus til å huse poliklinikk i 3.etasje og kontorlokaler i 4.etasje. Atkins hadde rollen som prosjektleder hele veien gjennom forprosjekt, detaljprosjektering og gjennomføring av prosjektet.

 Som del av prosjektet ble det etablert ventilasjon i 3. og 4.etasje. I tillegg ble hele byggets elektriske hovedinfrastruktur skiftet ut, med blant annet ny nettstasjon, stikkledninger, hovedtavle, stigeledninger og IKT-fordeling, samt at alle stammer for vann og avløp ble skiftet ut.

Bygget er et teglsteinsbygg fra ca 1901 og står på byantikvarens liste over bevaringsverdige bygg. Dette medførte behov for avklaringer med riksantikvaren, særskilt vedrørende utførelse og plassering av luftinntak til nye ventilasjonsanlegg. Prosjektet ble ferdigstilt i 2014.

Atkins’ ansvarsområder som prosjektleder har inkludert:

  • Budsjettering
  • Oppfølging/styring av økonomi
  • Prosjekteringsledelse
  • Koordinering av kommunikasjon med brukerrepresentant
  • Involvering av sykehusets interessenter
  • Rapportering på økonomi, kvalitet, fremdrift og SHA til oppdragsgiver
  • Ivaretakelse av KP-rollen iht. byggherreforskriften