Atkins har sammen med Oslo Economics gjennomført en utvidet kvalitetssikring (KS2) av styringsunderlaget og kostnadsoverslaget for Bypakke Nord-Jæren, der vi også har vurdert om hovedtiltakene i bypakken er samfunnsøkonomisk lønnsomme.

De planlagte hovedtiltakene i Bypakke Nord-Jæren består av:

* En sykkelstamveg langs E39 mellom Stavanger og Sandnes via Forus

* Bussveien, et sammenhengende, høykvalitets bussystem på Nord-Jæren

* Transportkorridor vest, fra Sømmevågen via Sundekrossen til Finnestadgeilen

* Utbygging av E39 på strekningene Ålgård-Hove og Smiene-Harestad

Vi anslår at bompengegrunnlaget i bypakken er 31,5 mrd. kroner. Anslaget er 4 mrd. høyere enn Statens vegvesens anslag. Dersom alle identifiserte tiltak i porteføljen skal gjennomføres er det 56 prosent sannsynlighet for at anleggene er nedbetalt i 2031. Trafikkgrunnlaget er likevel for lite, og forventede kapasitetsproblemer i trafikksystemet for små, til at noen av hovedtiltakene i bypakken kan regnes som samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Last ned rapportene her.