Atkins har sammen med Oslo Economics gjennomført en utvidet kvalitetssikring (KS2) av E39 Rogfast. Rogfast blir verdens lengste undersjøiske tunnel og består av en toløps tunnel i Boknafjorden fra Harestad i Randaberg kommune til Laupland i Bokn. Den nye tunnelen vil redusere reisetiden med ca. 38 minutter.

I tillegg til å kvalitetssikre styringsunderlag og kostnadsoverslag, har vi vi også vurdert trafikkgrunnlaget og de elementer i finansieringsplanen som er relatert til trafikkgrunnlaget, og gjennomført en kvalitetssikring av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten.

Vår kvalitetssikring viser at E39 Rogfast har en anslått kostnad P50 på 16 600 millioner kroner og P85 på 20 100 millioner kroner. Finansieringen av prosjektet krever uvanlig høye bomsatser, men selv med en bomtakst på 330 kroner vil prosjektet være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Last ned rapporten her.