Nytt Munchmuseum og nytt Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika er blant landets viktigste kulturbyggprosjekter. Byggherre er Oslo kommune ved «Kulturbyggene i Bjørvika» (KIB), en etat spesielt opprettet for dette formålet. KIB er ansvarlig for at prosjektene gjennomføres i henhold til Oslo kommunes styrings- og bestillingsdokumenter, og skal sørge for at gjennomføringen skjer innenfor vedtatt kostnadsramme, kvalitet og tidsplan.

Mandatet for den rådgivende byggekomiteen er å sikre at byggherreorganisasjonen leder prosjektet på en god måte. Atkins har rollen som leder av byggekomiteen samt å være en sentral rådgiver for etatens direktør.

Det nye Munch-museet, som også vil inkludere Stenersenmuseets samlinger blir plassert sør-øst for operabygget. Forprosjektet for Munch-museet planlegges ferdigstilt i mars 2014. Det ligger til rette for at både forprosjekt og detaljregulering kan behandles i bystyret forsommer/tidlig høst 2014.

Deichmanske hovedbibliotek skal ligge mellom operabygget og Oslo S. Byggestart for biblioteket er januar 2014. Begge bygg har en antatt byggeperiode på ca 30 måneder.

Atkins har bistått Oslo kommune med

  • ledelse av byggekomiteens arbeid
  • rådgivning overfor etatens direktør