Category:

Jernbaneverket har gjennomført en utredning av mulighetene for å bygge ut høyhastighets jernbanenettverk i Norge. Utredningen er utført i forskjellige faser.

Analysen omfatter en grundig finansiell, økonomisk og samfunnsøkonomisk analyse av kommende høyhastighetsbaner i Norge. De undersøkte strekningene går fra Oslo til Bergen, Stavanger, Trondheim, Göteborg og Stockholm, samt mellom Bergen og Stavanger.

Atkins har gjennomført en detaljert finansiell, økonomisk og samfunnsøkonomisk undersøkelse av strekningene. Fra tidligere faser er det fastsatt flere alternativer i fire korridorer i øst, vest, nord og sør. Linjeføringene har blitt designet av spesielle linjeføringsteam, og på grunnlag av disse har Atkins vurdert alternativene i forhold til hverandre.

Atkins har bidratt med kjøretidsberegninger av samtlige alternativer for alle fire korridorer. Disse kjøretidsberegningene er foretatt ved hjelp av simulerings-softwaren RailSys og Dynamis. Beregningene har tatt hensyn til de fleste forhold i forbindelse med linjeføringene, herunder både stigningsforhold og økende vindmotstand i forbindelse med gjennomkjøring av tunneler.

Atkins har kvalitetssikret de forskjellige linjeføringer, og vurdert lengdeforskjeller på de forskjellige alternativer. De samfunnsøkonomiske beregninger for alle alternativene har også blitt utført av Atkins.