Category:

De fleste av signalanleggene i Norge er bygget med releteknologi som var moderne rundt første verdenskrig, og Bane NOR skal derfor nå oppgradere og gradvis innføre neste generasjons signalsystem, ERTMS, på det norske jernbanenettet.

Dette er Norges største digitaliseringsprosjekt og omfatter hele landet – det vil si over 4000 km jernbane og 300 stasjoner.

Bane NOR planlegger en gradvis innføring av ERTMS på det norske jernbanenettet de neste 15 årene. Målet er å ta i bruk systemet på Oslo S i 2026, og på mesteparten av jernbanen innen 2030.

Mer pålitelig jernbane

Signalfornyelsen vil skape en mer pålitelig, standardisert og konkurransedyktig jernbane. Ett av hovedmålene er å redusere antall tekniske feil knyttet til signal- og sikringsanleggene. Med ERTMS vil også jernbanens sikkerhet øke fordi systemet overvåker både hastighet og posisjon på alle tog.

Reduserer risikoen for menneskelige feil

Et databasert signalsystem reduserer risikoen for menneskelige feil. Programmet er delt inn i flere prosjekter, hvorav System Deliveries er det ene. System Deliveries skal fornye signalkomponenter i sporet inkludert RBC, sikringsanlegg, drivmaskiner, veisikringsanlegg og tog deteksjon med akseltellere. Det bygges nye føringsveier der dette er nødvendig.

GSM-R-dekningen og transmisjonskapasiteten på flere strekninger skal også styrkes i samarbeid med enheten Tele. Delprosjektet civil works ivaretar forberedende arbeider med føringsveier, fundament for teknisk hus og strømforsyning strekningsvis i henhold til nasjonal signalplan.

Vi bistår med prosjektleder og prosjekteringsleder

Forberedende arbeider Civil works for ERTMS på strekningene Oslo S -Ski og Røros- og Solørbanen samt prosjektleder for strekningen Vestfoldbanen. Atkins har vært involvert i tidligfase, gjennom anskaffelsen av entreprenør og ledet arbeidet på strekningen Østfoldbanen og Vestfoldbanen i gjennomføringsfasen.
De primære arbeidsoppgavene har vært:

– Tidligfase prosjektering
– Utarbeidelse av kontraktdokumentasjon
– Anskaffelse av totalentreprenør
– Oppfølging av underleverandør
– Oppfølging av prosjekteringen hos totalentreprenør og ledelser av byggherrens prosjektteam under gjennomføringsfasen

I dette arbeidet inngår også oppfølging av kontrakten, avvikshåndtering, behandling av endringsordre og sluttforhandlinger.

Atkins har hatt ansvaret for for koordinering mot alle grensesnittprosjekter, banesjefens organisasjon på strekningene og eiendom, samt koordinering i forholt til prosjektering av signalsystem (LSE), signalutbygging og telekommunikasjon.  I rollen som prosjektleder har Atkins fulgt opp prosjektteamet som bestod av to prosjekteringsledere (føringsvei og strømforsyning), to byggeledere, ytre miljørådgiver, SHA-rådgiver, kontraktrådgiver, tidskontroller, prosjektstyrer og dokumentstyrer.

Om vår avdeling Rail Consultancy (RC) i Atkins Norge

Vi er blant landets fremste selskap innen teknisk kompetanse på rullende materiell, ERTMS og CBTC signalsystemer, RAMS og sikkerhetsledelse av jernbaneprosjekter. Våre spesialister har dyptgående teknisk kompetanse og er en foretrukken rådgiver og strategisk støtte for våre kunder når de skal gjennomføre anskaffelser som er bærekraftige, samfunnsnyttige og lønnsomme i et livsløpsperspektiv.

Les mer om vår avdeling Rail Consultancy her.

Har du spørsmål eller behov for bistand til prosjekter? Kontakt oss for en uformell og hyggelig prat. 

Om ERTMS
ERTMS-programmet skal innføre neste generasjons signalsystem på jernbanen. ERTMS står for European Rail Traffic Management System og er et signalsystem for jernbanen i Europa. Mer om ERTMS her